Trending Now

ಜಾಗೋ ಸಾಹಿತಿ ಜಾಗೋ …!

ಎಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಮುಹೂರ್ತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ತೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಭಾಶೆಂನಿ ಕಿತ್ಲಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಯೆತಾತ್ ಪಳೆಯಾ…ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಥಿಯೇಟರಾಭಾಯ್ರ್ ಲೋಕ್ ಕ್ಯೂ ರಾವ್ತಾ ಗೀ ಕಳಿತ್ ನಾ… ಪುಣ್ ರಿಲೀಜ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಕ್ಯೂ ರಾವೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್! ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾಶೆಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ತಕ್ಲಿ ಆಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಪ್ರತಿಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಏಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೆಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಚ್ “ನೀದ್”! ಹಾಸನಾಕಾತ್… ಹೆಂ ಎಕ್ದಮ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಚಿ ಕಾಣಿ ನಿದೆಭೊಂವ್ತಿಂಚ್ ಘುಂವ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಶೆಂ ನಾಂವ್ ದವರ್ ಲ್ಲೆಂ. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ನಿದೆಕ್ ಬೋವ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಥರಾನ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲಾಂ ಹಾಂತುಂ. ನಿದೆಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮುಳಾಚೊ ತರೀ ಹೆರ್ ಭಾಶೆನ್ ಭಾರಿಚ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಫಾಮಾದ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಾಕ್, ಲಾಕಾಂನಿ ಸಂಭಾವನ್ ಭಾಸಾವ್ನ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ..

ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಬರಿ ಆತಾಂ ಮುಹೂರ್ತಾಚೊ ವೇಳ್.

ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸುರ್ವಾತುಂಕ್ ಎಕಾ ಮ್ಹಾನ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ.

ನಿರ್ದೇಶಕಾನ್ ಮ್ಹಾನ್ ಸಾಹಿತಿಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾರುಂಕ್ ವಿನತಿ ಕೆಲಿ.

ಕಾಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಸಾಹಿತಿಚೆಂ ಆಕ್ಲಾಸ್ ಭರಿತ್ ಸವಾಲ್ – “ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾಶಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್ ಗಿ?” ಆಪ್ಣಾಕ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್, ಎಮ್.ಸಿ.ಕರ್ನಾಂ ಲೊಕಾಕ್ ಪುಸ್ಲಾಂವ್ಕ್ ಲಾವ್ನ್ ಕ್ಲ್ಯಾಪಾಚೊ ಅವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಕಳಿತ್ ಶಿವಾಯ್ ದೀವ್ನ್ ಕಳಿತ್ ನಾ.

“ತಶೆಂ ನ್ಹಯ್ ನಯ್ ಸರ್… ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ಶೂಟಿಂಗಾಕ್ ವಾಪಾರ್ಚೆಂ ಫೊಳೆಂ. ತುಮಿ ತೆಂ ಟಪ್ ಕರ್ನ್ ಮಾರುನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಉಗ್ತಾಯ್ಜೆ.. ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಳಿಯೊ ನ್ಹಯ್… ಹೆಂ ಜಾತಚ್ ತುಮಿ ಭಾಶಣ್ ಕರುಂಕ್” ನಿರ್ದೇಶಕಾನ್ ಸಮ್ಜಾಯ್ಲೆಂ.

“ಓಹ್ ತಶೇಂ ಗೀ.. ಹಾಂವೆಂ ಕಾಂಯ್ ತಾಳಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ!” ಮ್ಹಣ್ ವೀಸ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಬೆಳ್ಶೆಲ್ಲ್ಯೊ ಹಾಸೊ ಪರತ್ ತೊಂಡಾರ್ ವೊಡ್ಲ್ಯೊ ತಾಣೆ.

ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾರ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಪ್ಲೆಂ, “ಆತಾಂ ಸಾಹಿತಿಥಾವ್ನ್ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ” ಮ್ಹಣ್ ಎನಾಂವ್ಸ್ ಜಾತಾನಾ ಉಟೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿನ್, ನೆಂಟ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನ್ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕಾಣ್ಗೆಲ್ಲೆಬರಿಬರಿ ಮಾಯ್ಕ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಭಾಶಣ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ –

“ಆಮಿ ಪದಾಂಚ್ಯೊ ಸಿ.ಡಿ ಕಾಡ್ಚೆಸವೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಯೀ ಕಾಡಿಜೆ. ಇಂಗ್ಲೆಜ್ ಭಾಶೆಂತ್ ತುಮಿ ಪಳಯ್ಲಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ… ಏಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ವರ್ಸಾನ್ ತಾಚೊ ಮುಂದರಿಲ್ಲೊ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್- ಟೂ ಯೆತಾ. ಫುಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ತ್ರೀ, ಫೋರ್.. ಅಶೆಂ ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಧಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಚತ್. ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪಾರ್ಟ್ -100 ಕರ್ಯೆತ್! ತಿತ್ಲ್ಯೊ ಲಾಂಬ್ ದೀಗ್ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾಶೆಂತ್ ಆಸಾತ್! ಆನಿ ಫುಡೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಹಾಚೊ ಭರ್ಪೂರ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡಿಜೆ” ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕುಶಿನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣೆಂ ಗೀ “ತ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ವಾಯ್ದೊ ಉತ್ರಾಲಾ” ಮ್ಹಣ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕಲೆಂ ತಾಕಾ. ಹೆಂ ಆಯ್ಕನಾತ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿನ್ ಮುಂದರುನ್, “ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಪ್ರೇಮಿಂಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ವಿನತಿ ಮ್ಹಜಿ.. ದಯಾಕರುನ್ ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಿ.ಡಿ. ಘೆವ್ನ್ ಚ್ ಪಳಯ್ಜೆ, mp3 ಕರಿನಾಕಾತ್.. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದೀಜೆ” ಮ್ಹಣ್ಚೆಂಗೀ!

ಜಮ್‍ಲ್ಲೆ ಸಿನೆಮಾಮ್ಹನಿಸ್ ದಂಬು ಬಾಂದುನ್ ಹಾಸಲಾಗ್ಲೆ.

ಭಾಸ್ ಕಳಾನಾತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶೆಚೆಂ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಕಾಮೆಲಿ, “ಆಪ್ಣಾಕ್ ಏಕ್ ಬರೊ ಜೋಕ್ ಮಿಸ್ ಜಾಲೊ” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಂತಾಪಾನ್ ಹಾಸ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಮುಕಮಳ್ ಪಳೇತ್ ರಾವ್ಲೆ.

ಆಸೊಂ, ಕಶೇಂಯ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಯ್ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ವೇಳ್ ಉದೆಲೊ.

ಆತಾಂ ಪಯ್ಲೆಂಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್. ಮನೋರಂಜನ್ ಭಾಶಣ್ ಕರ್ನ್ ಥಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಎಕಾ ಆರಾಮ್ ಕದೆಲಾರ್ ಥಂಡ್ ಪೀವನ್ ದೀವ್ನ್ ಬಸಯಿಲ್ಲೆಂ.

ಪಯ್ಲೊ ಶೊಟ್ ನಿದೆಚೊ. ನಿದೆಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ತಲ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ಕಲಾಕಾರಾನ್ ಮೇಕಪ್ ಕರ್ತಾನಾ, “ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಚರ್ ಲ್ಲೆಬರಿ, ಆಂಗಾರ್ ಹುಂಬ್ಲೆ ಚಾಬ್‍ಲ್ಲೆಬರಿ ಎಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ಚೆ ಹಜಾರ್. ಹಾಕಾ ಪಳೆ ನಿದೆಚೆಂ ಏಕ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಕ್ ದೀವ್ನ್ ಆಪೊನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಹೊ ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ ನ್ಹಯ್ ಗೀ” ಮ್ಹಣ್ ಗಾಂವ್ಟಿ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ.

ಹೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲೊ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ್ ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ವಚೊನ್, “ಅಳೆ ಭಾವಾಂನೊ… ನಿದೆಚೆಂ ಏಕ್ಟ್ ಕರ್ಚೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಲೀಸ್ ನ್ಹಯ್. ನೀದ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಜಾಗ್ರತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ನಿದೆಚೆಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ… ಮೊಡ್ಯಾಚೆಂ ಎಕ್ಟ್ ಕರುಂಕೀ ಸಲೀಸ್ ನ್ಹಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ತೆ ಕಲಾಕಾರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಚ್ಯಾ ಸಕ್ತೆಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್ಲೆ.

ಮೇಕಪ್ ಜಾತಚ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಹಾಂತುಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ಗಜ್ಡೆರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಾಕ್ ನಿದೊಂಕ್ ಲಾಯ್ಲೆಂ.

ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕಾನ್ ಆಮಿ ಶೋಟ್ ಒಕೆ ಮ್ಹಣ್ತಾಪರ್ಯಾಂತ್ ಉಟೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಲಹಾ ದಿಲಿ.

ತಯಾರಿ ಜಾತಚ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ – ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೆಮೆರಾ… ರೋಲಿಂಗ್…ಏಕ್ಶನ್!

“ನಮಸ್ಕಾರ್ ಸಾಹಿತಿಂನೊ… ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚೊ ಅಭಿಮಾನಿ. ಹಾಕಾ ತುಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಆಸಾ” ಕೋಣ್ ಗೀ ಎಕ್ಲೊ ಯೇವ್ನ್ ಆರಾಮ್ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ- “ಅಳೆ ಸಾಹಿತಿಂನೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪತ್ರೊಕೋದ್ಯಮ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾಂಗಿ.. ತುಮ್ಚೆವಿಶಿಂ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ ಎಕಾ ಪತ್ರಾನ್. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂವಿಶಿಂಯ್ ಕಿತೆಂ ಕಿತೆಂ ಲಿಕ್ಲಾಂ… ತುಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಖಡಕ್ಕ್ ರಿತಿನ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂಗೀ? ವಾಚುನ್ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಕಾಂಟಾಳೊ ಯೆತಾ…” ಮ್ಹಣೊನ್ ಶಿಣ್ ಉಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಪುಣ್ ಸಾಹಿತಿ ಸಯ್ಲಾಪಾನ್, “ತೆಂ ಪೂರಾ ನಾಕಾ… ಹಾಂವ್ ಎಕ್ದಮ್ ಶಾಂತ್ ಮನಿಸ್. ಬರೊನ್ ಬರೊನ್ ವೊಳ್ತಾನಾ ವೊಗೊಚ್ ಬಸ್ತೆಲೆ… ಭಿರ್ಮತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ತೊ ದೋನ್ ಕಾಸ್ ಜೊಡ್ತಾ ತರ್ ಜೊಡುಂದಿ… ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಪತ್ರಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಯೇಜೆ ತರ್ ಕಿತ್ಲೆ ಕಶ್ಟ್ ಮಾರ್ತಾಲೆ ಗೊತ್ತಾಯೆ… ಆತಾಂ ಪಳೆ. ತ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಪುಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮೆಳ್ತಾ ನೆ… ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪೂರಾ ಬರ‍್ಯಾಕ್‍ಚ್” ಮ್ಹಣ್ ಜಾಪ್ ದೀಲಾಗ್ಲೊ.

ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ನಿದೆಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ನಟ್ ಉಟ್ಲೊ ಆನಿ ಉಟ್‍ಲ್ಲೊಚ್ ಸಾಹಿತಿಂಲಾಗಿ ಯೇವ್ನ್ “ನ್ಹಯ್ ಮಾನೆಸ್ತಾನೊ, ತುಮ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಅಶೆಂ ಪೂರಾ ಲಿಕ್ತಾನಾ ವೊಗೊ ಬಸ್ಚೆಂ ಗೀ ತುಮಿ? ಆಜ್ ತುಜಿಂ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕೆಲ್ಲೊ ಫಾಲ್ಯಾ ಆನಿ ಕೊಣಾಚಿಂ ಕರಿತ್. ಸಾಹಿತಿಕ್ ಆನಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಕ್ ತಾಚಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಆಸಾ. ಅಶೆಂ ಜಾತಾನಾ ತುಮಿ ವ್ಹಡ್ ಆವಾಜ್ ಉಟಯ್ಜೆ…” ಬೂದ್ ಬಾಳ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ತೆಣೆಂ,

“ಕಟ್ ಕಟ್ ಕಟ್…” ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಖಾಂದಾವಯ್ಲೆಂ ಭಯ್ರಾಸ್ ಕುಡ್ಪುನ್ ಲಾಗಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕಾನ್, “ತೆಂ ತಾಂಚೆ ತೆ ಪಳಯ್ತೆಲೆ ಸರ್. ತುಮಿ ನಿದಾ… ಆಮ್ಚೆಂ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಫಿಲ್ಮ್… ಆಮ್ಕಾಂ ವೆಳಾಚೊ ಅಭಾವ್ ಆಸಾ “ಮ್ಹಣ್ ಆಡ್ದೊಸ್ ಮಾಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ನಟ್ ಪರತ್ ಗಜ್ಡೆರ್ ಆಡ್ ಪಡ್ಲೊ.

ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಪರತ್ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ – ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೆಮೆರಾ… ರೋಲಿಂಗ್ … ಏಕ್ಶನ್!

“ಸಾಹಿತಿ ಸಾಯ್ಬಾಂನೊ… ನಮಸ್ತೇ…” ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿಯೆಕ್ಲೊ ಕೋಣ್ ಗೀ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಯೇವ್ನ್, ತೊಂಡಾಂತ್ ಸ್ಟ್ರಾ ದವರ್ನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೊ – “ಅಮ್ಕ್ಯಾ ಸಂಘಾಕ್ ತುಜೆತಸಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ನೆ… ತೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸಯ್ತ್ ಯೇನಾತ್ಲೆ ಪಾಟಾರ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾತ್ ನೆ.. ಆನಿ ತುಮಿ ವಚೊನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಲಾಮ್ ಮಾರ್ತಾತ್ ನೆ.. ಹೆಂ ತುಮಿ ಕರ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಗಿ?”.

ಲೊಕಾಕ್ ಮ್ಹಜೆವಯ್ರ್ ಕಿತ್ಲಿ ಬಿರ್ಮತ್ ಪಳೆ ಮ್ಹಣ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ ಸಾಹಿತಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಶಾಯ್ಲೆನ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ- “ಸಾಹಿತಿಚೆಂ ಕಾಮ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ನೆ.. ಆಮ್ಕಾಂ ಕಾಲ್ಯಾಕ್ ಕದೆಲ್.. ಅಮ್ಕಾಂ ಬರೊಂಕ್ ಏಕ್ ಮೇಜ್ ಮೆಳ್ತಾ ತರ್ ಕದೆಲಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಭಾವಾ…”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ನಿದೆಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ಚೊ ನಟ್ ಪರತ್ ಉಟೊನ್ ಎಕಾಚ್ ಬಕ್ಕರಾಕ್ ಸಾಹಿತಿಸರ್ಶಿಂ ಪಾವೊನ್, “ಅಗಾ ಮಾನೆಸ್ತಾ.. ಸಾಹಿತಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬರವ್ನ್ ಸಂಪಾದಕಾಂಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಾಂಕ್ ಧಾಡ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಕಾಮ್ ನ್ಹಯ್.. ತಾಕಾಯ್ ಸಮಾಜೆಚೆ, ಸಂಸ್ಕೃತೆಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಾಂದ್ತಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ಕೊಣೀ ಖಂಯ್ಚೇಂಯ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಶೆತ್ ಬಲಿ ದೀತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆವಿರೋದ್ ಆವಾಜ್ ಉಟಯ್ಜೆ…” ಮ್ಹಣ್ ವ್ಹಡಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಉಲಯ್ಲಾಗ್ಲೊ.

“ಕಟ್ ಕಟ್ ಕಟ್…” ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಪರತ್ ನಟಾಸರ್ಶಿಂ ಯೇವ್ನ್ “ಪ್ಲೀಜ್ ಸರ್.. ತಾಂಚೆ ತೆ ಪಳಯ್ತಾಲೆ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾಕಾ… ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ತಾಣಿಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಾನಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಶೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾ..? ಪ್ಲೀಜ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಸರ್..”

ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ನಟ್ “ನಿದ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಭಾಯ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಾನಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ನಿದ್‍ಲ್ಲೆಬರಿ ನಟನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪೂರಾ ಅಯ್ಕಾತಾ. ತಾಚೆ ಕಾನ್ ಬೋವ್ ಸೂಕ್ಶಿಮ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾಯೆ?” ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ತಾಕಾ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಕಳ್ತಾಲೆಂ.

ನಿರ್ದೇಶಕ್ ತಾಚೊ ರಾಗ್ ನಿವೊಂಕ್ ವಾರೆಂ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೊ – “ಆಮ್ಚೆಂ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಫಿಲ್ಮ್. ತುಮ್ಕಾಂ ನಿದೊಂಕ್ ಆಮಿ ಪಯ್ಶೆ ಖರ್ಚುನ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಜಾರ್ ಸಂಬಾವನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಮರೊಂಕೀ ತಯಾರ್ ಆಸ್ಚೆ ಅಸಾತ್ ಸರ್. ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಆಮಿ ಲಾಕ್ ದೀವ್ನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ನಿದೆಚೆಂ ಏಕ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ಆಪೊವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಪ್ಲೀಜ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟೇಂಡ್ ಮಿ. ಫಕತ್ ತೀನ್ ಮಿನುಟಾಂ ನಿದ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ…”

ಅಕ್ರೇಕೀ ನಟ್ ವಚೊನ್ ನಿದ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ.

ಪುಣ್ ತೊಂಡಾರ್ ಮಿರಿಯೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಪಳೆವ್ನ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಪರತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ- “ಸರ್ ತುಮಿ ಟೆನ್ಶನಾರ್ ನಿದ್‍ಲ್ಲೆಬರಿ ಆಸಾ. ಶಾಂತ್ ಮನಾನ್ ನಿದಾ ಸರ್… ಫಕತ್ ತೀನ್ ಮಿನುಟಾಂ…”

“ಹೆಂ ಪೂರಾ ಆಯ್ಕೊನ್ ವೊಗೊ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ… ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾತ್ಶಿ ಬದ್ಲುನ್, ಮ್ಹಾಕಾ ನಿದೆಂತ್ ಪುಣೀ ಉಲಂವ್ಚೆಬರಿ ಕರ್ಯೆತ್ ಗೀ…” ನಟಾಚಿ ಹಿ ಸಲಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕಾನ್ ನಾಜೂಕಾಯೆನ್ ನೆಗಾರ್ಲಿ.

“ಒ ಕೆ ಪಳಯಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ನಟ್ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ತಲ್ಲೀನ್ ಜಾಲೊ.

ತೆದಾಳಾ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕ್ ಯೇವ್ನ್, “ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಬಾಬಾಂನೊ .. ಆಮಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಚ್ ಪಯ್ಸ್ ಬಸಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ?” ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ, ನಿರ್ದೇಶಕ್- “ತೆಂ ಏಕ್ ಕಾಮ್ ನಾಕಾ ರೆ.. ಹ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ನಜೊ. ಮಾಗಿರ್ ಪತ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಕೊಲಮಾಂನಿ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬರವ್ನ್ ನಾಲಿಸಾಯ್ ಕರ್ತಿತ್. ಹೊ ನಟ್‍ಚ್ ಇಲ್ಲೊ ಸಮ್ಜಣೆಚೊ ದಿಸ್ತಾ. ತಾಕಾಚ್ ಸಮ್ಜಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಬರೆಂ” ಮ್ಹಣ್ ತಿಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ – ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೆಮೆರಾ… ರೋಲಿಂಗ್… ಎಕ್ಶನ್!

“ಹಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್… ಹಾಂವ್ ಅಮ್ಕ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಇಲೆಕ್ಶನಾಂತ್ ಮಾಕಾಚ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕರಿಜೆ. ನಾ ತರ್ ತುಜೆಂ ಏಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಲೇಖನ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ತುವೆಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಎಡ್ವಟಾಯ್ಜ್ ಮೆಂಟ್ ಯೀ ಪಬ್ಲಿಶ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಪಳಯ್ತಾಂ. ಪೂರಾಯ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮುಟಿಂತ್ ಆಸಾತ್ ಕಳ್ಳೆಂ ಮು?” ಮ್ಹಣ್ ದೊಳೆ ವಾಟಾರ್ನ್ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ, ಗೊಂವಾಪಿಟಾಚೊ ಗುಳೊ ಲಾಟ್ತಾನಾ ಚಾಪಾತಿ ಜಾವ್ನ್ ಪಾತಳ್ಚೆಬರಿ ಸಾಹಿತಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಚಾಪ್ಪೆ ಹಾಸೊ ಪಾತ್ಳಾಲ್ಯೊ.

ನಿದೆಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ನಟಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆತಾಂ ತಡ್ವೊಂಕ್‍ಚ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ, ದಿಡ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ಉಟ್‍ಲ್ಲೊಚ್ “ಕಿತ್ಲೆಂ ಧಯ್ರ್ ಗಾ ತುಕಾ? ಮ್ಹಜೆಮುಕಾರ್ ಎಕಾ ಬರ್ಪಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಧಮ್ಕಿ ದೀಂವ್ಕ್ ತುಂ ಕೋಣ್ ಗಾ?” ಮ್ಹಣ್ ಧಮ್ಕಿ ದಿತೆಲ್ಯಾಚೊ ಕೊಲರ್ ಧರುಂಕ್ ಗೆಲೊಚ್.

“ಕಟ್ ಕಟ್” ಮ್ಹಣ್ಚೆಕಡೆ “ಹಲ್ಕಟ್” ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉತರ್ ಹಳ್ಕೆವೀಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕಾನ್ ಕೊಣಾಕೀ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಾತ್ರಿ ಕರುನ್ ಧಾಂವೊನ್ ವಚೊನ್ ಪರಿಸ್ತಿತಿ ನಿತ್ಳಾಯ್ಲಿ.

ನಿರ್ದೇಶಕಾನ್ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಫುಡೆಚ್ ನಿದೆಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಕರ್ತಲೊ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ್ ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೊ –

“ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಫ್ ಕರಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಸಾಯ್ಬಾಂನೊ. ಹ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿದೆಚೆಂ ನಟನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಬರೆಂ ಕರುನ್ ನಿದೆಚೆಂ ನಟನ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ನಿದೊಂಕ್ ನಾ ಹಾಂವ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆರ್ ..ಊಹೂಂ.. ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ”

“ಸರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಫಿಲ್ಮ್.. ಚೂರ್ ಎಜೆಸ್ಟ್ ಕರಾ ಸರ್.,. ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಬಸಯ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ನಟ್, ಆನಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಆವಾಜಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ – “ನಾಕಾ ನಾಕಾ… ತೊ ಸಾಹಿತಿ ಜಾಯ್. ಹೆಂ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನೆ ಹಾಯ್ ಬಜೆಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್ಯಾಂ. ಹಾಂವ್‍ಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕರ್ತಾಂ. ಕೆಮೆರಾ ಹ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿತೆವ್ಶಿಂ ಘುಂವ್ಡಾಯಾ… ಹೊ ಸಾಹಿತಿಚ್ ಹೀರೋ” ಮ್ಹಣ್ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮಾರ್ತಾನಾ ತೊ ಸಾಹಿತಿ ಉಟೊನ್ ಉಬೊ ರಾವ್ಲೊ. ಹಳೂ ಗತ್ತಾನ್ ಮುಕಾರ್ ಯೇವ್ನ್, “ತರ್ ಹಾಂವೆಂ ನಿದಜೆ ಗೀ..” ಮ್ಹಣ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಶಾಂತಿ ದಿತಾನಾ ಬಾಗ್ವೊಂವ್ಚೆಬರಿ ಬಾಗ್ವೊನ್ ಖಾಲ್ತೆಪಣಾನ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ.

ರಾಗ್ ತಕ್ಲೆಕ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾರೀ ನಿಯಂತ್ರಣಾರ್ ದವರುನ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕಾಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ..”ಹ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಚೆಂ ಚಲನ್ ವಲನ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಚ್ ರಾವೊನ್ ಶೂಟ್ ಕರಾ ಆನಿ ತೆಂಚ್ ಎಡಿಟ್ ಕರ್ನ್ ಆಮಿ ರಿಲೀಜ್ ಕರ್ಯಾಂ. ಹಾಚೆಪ್ರಾಸ್ ವರ್ತಿ ನೀದ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮೊರ್ಚುವರಿಂತೀ ಮೆಳ್ಚಿ ನಾ! ವೆರಿ ನೇಚುರಲ್ ಮೂವಿ… ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ನಾಂವ್ -ಜಾಗೋ ಸಾಹಿತಿ ಜಾಗೋ”!

ಸರ್ವಾಂನಿ ವಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮಾರ್ಲೆ.

ಸಾಹಿತಿಲಾಗಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೊ- “ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಚಿ ಸಿ.ಡಿ, ಕಾಡ್ಚಿ ನಾಕಾ, ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ರಿಲಾಚ್ಯಾ ಕೆಸೆಟಿರ್ ಕಾಡ್ಯಾಂ… ತೆದಾಳಾ mp3 ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಪಳೆ..”!

ತೊ ಸಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ್ ಥಿಯೇಟಾರಾಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಕಟ್-ಆವ್ಟಾಬರಿ ಪೆಂಕ್ಡಾಕ್ ಹಾತ್ ದವರ್ನ್ ನೀಟ್‍ಚ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ!

ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !