ಲೊಕಾಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಖಂಯ್ಚಿ?

ಪರತ್ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ರಾಜಕೀಯ್ ಮುಕೆಲಿ ಪರತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಪಾಟ್ಲಾಮ್, ಪಾಡ್ತೆಚೆ ಗುರ್ತ್, ಆಶ್ವಾಸನಾಂ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಗುಪಿತ್ ಅಜೆಂಡಾ ಘೆವ್ನ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಘರಾಬಗ್ಲಾರ್ ಹಾತ್ ಜೊಡುನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಪುಣ್ ಲೊಕಾಲಾಗಿಂ ಪಾಂವ್ಚೆಪಯ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಭೊಂವಾಡೊ ದೀವ್ಳ್, ಇಗರ್ಜ್ಯೊ, ಪಳ್ಳ್ಯೊ- ಅಶೆಂ ದೆವಾಂಕ್‌ಯೀ ಭೆಟ್ ಕರುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಥಂಯ್ ವಚನಾಸ್ತಾಂ ರಾಂವ್ಚೆಂ ತರೀ ಕಶೆಂ? ಜಿಕ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಜರೀ ವಿಸ್ರತಿತ್ ಪುಣ್ ದೇವ್-ದೆವಿಂಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ವಿಸ್ರನಾಂತ್!

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಮೆಳೊನ್ ಸತ್ತರ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆಶಾಕ್ ಪ್ರಬುದ್ಧ್ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಆಜೂನ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪ್ರಬುದ್ಧ್ ಜಾಂವ್ಚೆಫುಡೆಂ ತೆಂ ದೀಸ್ ಗೆಲ್ಲೆತೆಕೀದ್ ಆನಿಕೀ ಪೊಕೊಳ್ ಜಾತೇ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಕೊಣ್ಣಾ. ಪ್ರಬುದ್ಧ್ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಫುಡ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್ – ಧರ್ಮ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಬರೆಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಚಿಂತಪ್ ಪಾರ್ಕುನ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯೇಯ್ ಪಾಡ್ತೆನ್ ಎಕಾ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಫುಡಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚ್ಚಿ. ದೀವ್ಳ್, ಇಗರ್ಜ್, ಪಳ್ಳೆಂಚೆಂ ಹಂಗ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಫಕತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಘೆವ್ನ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂನಿ ಲೊಕಾಮುಕಾರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ದುಡು, ಸೊರೊ, ಧರ್ಮ್ – ಹಾಂಚ್ಯೆ ಆಶೆಕ್ ಬಲಿ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಫಕತ್ ಸಮಾಜೆಚೊ ಆನಿ ದೆಶಾಚೊ ಫುಡಾರ್ ಚಿಂತುನ್ ವೋಟ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಪರಿಪಿಕಾಯ್ ಪರ್ಜೆಕ್ ಲಾಬ್ಚಿ. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಸಪಣ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣಜೆ.

ಆತಾಂ ಆಮ್ಚೆಫುಡೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ತಶೆಂ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯೊ ಸಬಾರ್ ಪಾಡ್ತ್ಯೊ ಆಸಾತ್. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಪಾಡ್ತೆಂಚ್ಯೆ ಗಜಾಲಿಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಮಿಳ್‌ನಾಡಾಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತೆಂನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಲೊಕಾಚಿ ಆನಿ ಆಪ್ಲಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ರಾಕೊನ್ ವ್ಹರ‍್ಚೆದಿಶೆನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಪುಣ್ ಸಿನೆಮಾಮೋಗ್ ಆನಿ ಸ್ವಾಥ್‌ಪಣಾಕ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಮಾನ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಕೇರಳಾಂತ್ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ತ್ ಸಿದ್ದಾಂತಾಥಂಯ್ ಘಟ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾ ಪುಣ್ ರಾಜ್ಯಾಭಾಯ್ರ್ ವಿಸ್ತಾರುಂಕ್ ಸಲ್ವಲ್ಯಾ. ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಪಾಡ್ತ್ ತರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಮೊಗಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಹಿ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಜಾವ್ನ್ ವೆತೇ ಆಸಾ ಶಿವಾಯ್ ಲೊಕಾಚಿ ನ್ಹಯ್. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಪಾಡ್ತ್ಯೊ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ವಾ ಆಯ್ಚ್ಯೆ ಗತಿಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ದೋನ್ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾಡ್ತ್ಯೊ – ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಆನಿ ಬಿಜೆಪಿ.

ಆತಾಂ ದೋನ್ ಮುಕೇಲ್ ಪಾಡ್ತೆಂಕ್ ವರವ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ತರ್ :

ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ವರ‍್ಸಾಂನಿ ಸರ್ಕಾರ್ ರಚ್ಲಾ. ದೆಶಾಚ್ಯೆ ಅಭಿವೃದ್ಧೆಂತ್ ಮುಕೇಲ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್ಲಾ. ತ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಹಗರಣಾಂಕ್ ವೊಳಗ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕುಟ್ಮಾಮೊಗಾಚೊ ಸಮಸ್ಸೊ ಹಾಂಗಾಯ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಥಂಯ್ ಜಾತ್ಯಾತೀತ್ ಚಿಂತಪ್ ಘಟ್ ಕರ‍್ಚೆದಿಶೆನ್ ಹ್ಯೆ ಪಾಡ್ತೆನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾ ಆನಿ ಹ್ಯೆ ಅಸ್ಕತಾಯೆಚೊ ಫಾಯ್ದೊಚ್ ಬಿಜೆಪಿನ್ ಉಟಯ್ಲಾ. ಏಕ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಸಿದ್ದಾಂತ್, ದೆಶಾಚ್ಯೆ ಆಂತರಿಕ್ ಭದ್ರತಿ ಮ್ಹಣ್ಜೆ, ಧರ್ಮಾಂಮದ್ಲೊ ಎಕ್ವಟ್ ಇತ್ಯಾದಿವಿಶಿಂ ಲೊಕಾಕ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ ಹ್ಯಾ ಪಾಡ್ತೆಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಸಾರ್ಕಿ ಸಮ್ಜಣಿ ನಾ. ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟಾರ್‌ಚ್ ಪಳೆಯಾ. ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಡ್ತೆಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಂಕ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾಕ್ ವೊಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣೀ ಚೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಧರ‍್ನ್ ವಿಚಾರಾ – ‘ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವೋಟ್ ಘಾಲಿಜೆ?’ ಮ್ಹಣ್. ತವಳ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ಪುಣೀ ಕಾರಣಾಂ ಆಸ್ತಾತ್ ವಾ ಮಾಂಡುಂಕ್ ಏಕ್ ವಾದ್ ಆಸ್ತಾಚ್. ತಿಂ ಕಾರಣಾಂ ಸಂವಿಧಾನಾವಿರೋಧಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ವಾ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಚೊ ವಿಮರ್ಸೊಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ತೆಂಚ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ‍್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್‌ಚ್ ಕಳಿತ್ ಆಸನಾ. ಖುದ್ ತಾಂಕಾಂಚ್ ಹೊ ವಿಚಾರ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಆಸನಾ ವಾ ವಿಚಾರ್‌ಚ್ ಆಸನಾ! ತಾಂಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಥೊಡೆಂ ಸ್ವಾರ್ಥಾಚೆಂ ರಾಜಕಾರಣ್. ಆಪ್ಲೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಯ್ ತರ್ ಹೆರ್ ಪಾಡ್ತೆಚ್ಯಾಂ ಕಾಂದಾರ್ ಹಾತ್ ಘಾಲುಂಕ್‌ಯೀ ತಯಾರ್. ಅಶೆಂ ಹಾಂಕಾಂಚ್ ಆಪುಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತೆಕ್ ವೋಟ್ ಘಾಲಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಆಸನಾಸ್ತಾಂ ಲೊಕಾಕ್ ಕಶೆಂ ಸಮ್ಜಯ್ತಾಲೆ? ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತೆಚಿ ಸಲ್ವಣಿ ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಚ್ ಆಸಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತೆಕ್ ಎಕಾ ಸಿದ್ದಾಂತಾಸವೆಂ ಝುಜೊನ್ ಸವಯ್‌ಚ್ ನಾ ವಾ ತಾಚೊ ಅನ್ಭೋಗ್‌ಚ್ ನಾ. ಸಿದ್ಧಾಂತ್‌ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಬಿಜೆಪಿ ’ಹಿಂದುತ್ವ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಿದ್ದಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ರಾಜಕೀಯಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪುರ್ತೆಂ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲೆಂ.

ಹೆಂ ಕಾಂಯ್ ಎಕ್‌ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಯ್ ನ್ಹಯ್. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾಪುರ್ವಿಂಥಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಗೋಡ್ಸೆಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಿದ್ದಾಂತ್. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತೆಂ ಸಿದ್ದಾಂತಾಕ್ ಏಕ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿ. ದೆಕ್ತಾ ದೆಕ್ತಾನಾ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಮುಳಾಂತ್‌ಚ್ ಹಿ ವಾಡ್ಲಿ ಆನಿ ಆಜ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ದೆಶಾಥಾವ್ನ್‌ಚ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಘರ್ಜೊನ್ ಆಸಾ. ಖುಣಾಂ ಪಾರ್ಕುನ್, ಫುಡಾರಾಂತ್ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಸಿದ್ದಾಂತ್ ಅಧಿಕಾರಾರ್ ಬಸತ್ ತರ್ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾಕ್ ಜಾಂವ್, ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾಕ್ ಜಾಂವ್ ಕಸಲೊ ಧಕೊ ಬಸತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪಯ್ಸಾದೀಶ್ಟ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತೆಕ್ ಆಸಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಹ್ಯೆ ದಿಶೆನ್ ಪರ್ಜೆಕ್ ಸಂವಿಧಾನಿಕ್ ಮೌಲ್ಯಾಸವೆಂ ಘಟ್ ಉರ‍್ಚೆತೆವ್ಶಿಂ ಕಾಮ್ ಕರಿಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಲೊಕಾಕ್ ವಾಡ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ ಖುದ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸುತಾನ್ ಬಾಂದುನ್ ದವರುಂಕ್ ಸಲ್ವಲೆಂ. ಹೆಂ ಏಕ್ ಫಕತ್ ಎಕೆ ಪಾಡ್ತೆಕ್ ಬರ‍್ಯಾಕ್ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾಕ್ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಕಾಮ್ ಕರಿಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿ ಬಿಜೆಪಿಚಿ ಜೀಕ್ ಫಕತ್ ಬಿಜೆಪಿಚ್ಯೆ ತಾಂಕಿಚೆರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚ್ಯೆ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯೆಚೆರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಒಪ್ಪಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಆತಾಂ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಮೆಳ್ಚೆ ವೋಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಬಿಜೆಪಿಚ್ಯಾ ನಾಸಮಾದಾನಾಕ್ ಶಿವಾಯ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ನ್ಹಯ್.

ಆತಾಂ ಬಿಜೆಪಿಚ್ಯೆ ಗಜಾಲಿಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್, ಸಬಾರ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಡ್ತೆಮುಕಾರ್ ಏಕ್ ಭಾಂಗ್ರಾಳೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಹಿ ಪಾಡ್ತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ದ್ವೇಶ್ ಕರ‍್ಚೆಸವೆಂ, ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಆಶ್ವಾಸನಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಆನಿ ಗುಪಿತ್ ಥರಾನ್ (ಆತಾತಾಂ ಹೊ ಗುಪಿತ್ ಉರೊಂಕ್ ನಾ) ’ಹಿಂದುತ್ವ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂವಿಧಾನಿಕ್ ಮೊಲಾಂಕ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಸಿದ್ದಾಂತ್ ಆಪ್ಲೊ ಬಂಡ್ವಾಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ತ್. ’ಹಿಂದುತ್ವ’ ಕಿತೆಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಹಿ ಪಾಡ್ತ್ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲಿ ಭಾರತಾಕ್ ಆನ್ಯೆಕಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಚಡಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆ ಆಶೆನ್. ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ ಉಕಲ್ಲಲೆಂ ಭಾರತ್ ದೇಶ್ ಫುಡೆಂ ಚಲಂವ್ಕ್ ಹ್ಯೆ ಪಾಡ್ತೆಕ್ ತಾಂಕ್ ಆಸತ್ ಮ್ಹಣ್. ಹಿಂದುತ್ವ ವಾ ದುಸ್ರೆ ಕಿತೇಂಯ್ ಗುಪಿತ್ ಅಜೆಂಡಾ ಆಸೊಂದಿ ಪುಣ್ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಯೆತಚ್ ತಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಭಾರತ್ ದೆಶಾಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊಯ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಹಿ ಫಕತ್ ಸರ್ಕಾರ್ ರಚ್ಲ್ಯಾರೀ ತೊ ಭಾರತಾಚೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಸ್ತಾರಾಯೆಕ್ ಪಾವ್ಲೊನಾ ಬಗಾರ್ ಫಕತ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ್ ಜಾಲೊ. ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ ಕಿತೆಂ ಚುಕಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ತ್ಯೊ ಚುಕಿ ಕರ‍್ಚೆಸವೆಂ ಅಭಿವೃಧ್ಹೆಪ್ರಾಸ್ ಧರ್ಮಾಚೆಂ ಆನಿ ದ್ವೇಶ್‌ರಾಜಕಾರಣ್ ಪಾಸಾರುನ್ ಹರ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಪರ್ಜೆಕ್ ಹೆಂ ವಾಂಟ್ಲೆಂ. ವಿಜ್ಞಾನ್, ಲೊಕಾಜಿವಿತ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಪೂರಾಯ್ ಕೊನ್ಶಾಕ್ ಲೊಟುನ್ ಫಕತ್ ಧರ್ಮ್ ರಾಕ್ಚ್ಯಾ ಮೊಟಾಚ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ಸಂಸತಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ರಾವಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. ಆನಿ, ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ವರ್ತ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ತೆಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಫುಡಾರ‍್ಯಾಂನಿ ದಿಲ್ಲಿಂ ಸಂವಿಧಾನಾವಿರೋಧಿ ವಾಕ್ಮೂಲಾಂ, ಫಿತಿಸ್ಪಣಾಂತ್ ಬುಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ದೆಶಾಚ್ಯೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್‌ಪಣಾಕ್ ಲಜೆರ್ ಘಾಲ್ಚೆತಸಲಿಂ. ದೀಸ್ ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ ಉಣ್ಯಾಸಂಕ್ಯಾತಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಆಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ಧಯ್ರಾನ್ ವೆಕ್ತ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಂಕ್‌ಯೀ ಭಿರಾಂತ್ ಉಬ್ಜವ್ಚೆತಸಲಿ ಗತ್ ಹಾಡ್ನ್ ದವರ‍್ಲಿ.

ಹ್ಯಾ ದೊನೀ ಪಾಡ್ತೆಂಕ್ ಲೆಕಾಕ್ ಧರ‍್ಲ್ಯಾರೀ ಲೊಕಾಕ್ ಬಳ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಖಂಯ್ಚಿ? ಬೊವ್ಶಾ ದೊನೀ ನ್ಹಯ್. ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾಚ್ಯಾ ಆಶಯಾಕ್ ಉಸ್ವಾಸುಂಚಿ ಫಾಡ್ತ್ ಖಂಯ್ಚಿ ಆಸಾ?

ಆತಾಂ ಲೊಕಾಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಪಯ್ಕಿ ದೆಶಾಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಖಂಯ್ಚಿ ಉಣೆಂ ಮಾರೆಕಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸಾ. ಹಿ ಪಾಡ್ತ್ ಖಂಯ್ಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ವೋಟ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಹರ್ ಭಾರತೀಯಾಚೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್. ಹ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್ ದೆಶಾಚೊ ಫುಡ್ಲೊ ಪಾಂಚ್ ವರ‍್ಸಾಂಚೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ದೆಶಾಚೊ ಫುಡಾರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ!

► ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್

The specified slider id does not exist.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !