ಕೆವಿನಾಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಪಯ್ಣಾಂತ್ ‘ಮಯ್ಲಾ ಫಾತೊರ್’ – 50ವಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್

ಸಂಗೀತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಏಕ್ ಮನೋರಂಜನ್, ಥಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ವಿರಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮತಿಕ್. ಸಂಗೀತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಏಕ್ ಭುಜ್ವಣ್, ಬೆಜಾರಾಯ್ ಆನಿ ಖಂತಿನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್. ಆಮಿ ಸದಾಂನೀತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕೃತೆಂತ್‌ಚ್ ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಆಸಾ. ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಚೊ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ನಾದ್, ವ್ಹಾಳ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚೊ ಪಳಪಳ ಅವಾಜ್, ಪಾವ್ಸಾಚೊ ರಿಮ್‌ಜಿಮ್ ತಾಳ್, ದರ್ಯಾಚಿ ಗಾಜ್, ವಾರ‍್ಯಾಚೆಂ ಚಲನ್, ಫುಲಾಂಚೆಂ ರಮ್ಯ್ ಕವನ್, ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಮೆಳೊನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಉಲ್ಲಸಿತ್ ಕರ‍್ತಾ, ಭೊಗ್ಣಾನಿಂ ನಿಶೆತಾ, ಅತ್ಮೊ ಸಂತೊಸ್ತಾ, ಕೂಡ್ ಧಲ್ತಾ ಆನಿ ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಜಲ್ಮ್ ಘೆತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಗೀತಾಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಪಿಸ್ವಾತಾತ್ ಆನಿ ಭುಲ್ತಾತ್ ತರ್ ಥೊಡೆ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಗೀತಾಕ್ ಅಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಜಲ್ಮ್ ದೀವ್ನ್, ಏಕ್ ನವೆಂ ರೂಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಯುವ ಸಂಗೀತ್ ಮಾನಾಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಕೆವಿತ್ ಮಿಸ್ಕಿತ್.

ವ್ಹಯ್, ಕೆವಿನ್ ಆಯ್ಲಾ, ಪರತ್ ಮಾಯ್ಕ್ ಘೆವ್ನ್, ಥರಾವಳ್ ವಾಜಂತ್ರಾಂ ಘೆವ್ನ್, ಹಾಸ್ತಿಂ, ಉಡ್ತಿಂ, ಮೊಗಾಚಿಂ, ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಪದಾಂ ಘೆವ್ನ್, ಸಂಗೀತಾಚೆಂ ವಾದಾಳ್ ಉಟಂವ್ಕ್, ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ನ್ಹಯ್, ಧಾವೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ನ್ಹಯ್, ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಜಬರ್‌ದಸ್ತ್ 50ವ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪ್ಲಿ ಭಾಂಗ್ರಾಳಿ ಸುಮಧುರ್ ಪದಾಂಚಿ ಸಾಂಜ್ ಘೆವ್ನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಕೆವಿನ್ ಮಿಸ್ಕಿತ್, ಲೈವ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾತಾಳ್ಯಾಖಾಲ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾ ಸವೆಂ, ಆಮ್ಚಿಂ ಮನಾಂ ಪಿಸ್ವಾಂವ್ಕ್, ಆಮ್ಚೆಂ ಪೆಂಕಾಡ್ ಧಲಂವ್ಕ್, ಆಮ್ಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಭರೊಂಕ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಿಂಕ್ ನಾಚಂವ್ಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಂಕ್ ಸಂತೊಸಾಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ಚ್ ಗಾಂವ್ಚೊ, ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ಚ್ ಮಾತಿಯೆಚೊ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸುಪುತ್ರ್, ದೇಶ್-ವಿದೇಶಾಂತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗೀತಾಚೆಂ ವಾರೆಂ ವಾಳಯಿಲ್ಲೊ ಕೆವಿನ್ ಮಿಸ್ಕಿತ್ – ಪರತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್.

ವ್ಹಯ್, ಕೆವಿನ್ ಮಿಸ್ಕಿತ್ ಅಪ್ಲಿ ಭಾಂಗ್ರಾಳಿ ಪದಾಂಚಿ ಸಾಂಜ್ ಘೆವ್ನ್ 28 ಜುಲಾಯ್ಚ್ಯಾ ಜುಸ್ತ್ 5.30 ವೊರಾರ್, ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚ್ಯಾ ಟೌನ್ ಹೊಲಾಂತ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಮನಾಂ ಪಿಸ್ವಾಯ್ತಲೊ. ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸುಮಧುರ್ ಪದಾಂದ್ವಾರಿ, ಭೋವ್ ತರ್ನ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ 50ವಿ ಸಾಂಜ್ ಸಾದರ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿ ತಾಚಿ ಕೀರ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಅಮರ್ ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಫಿಯಾಬ್, ಹೆನ್ರಿಯಾಬ್, ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪೆರಿಸ್, ಕ್ಲೋಡ್ ತಸಲ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಪನ್ನಾಸಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜೊ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಆಯೆವಾರ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ, ನವ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ತರ್ನ್ಯಾ ಕಲಾಕರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಆಪ್ಲಿ ಪನ್ನಾಸಾವಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ ಸಾದರ್ ಕರ‍್ಚಿ ಶ್ಯಾತಿ ಕೆವಿನಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕೆವಿನಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗೊನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಂತ್ ತೊ ಆನಿಕೀ ನಾಂವ್ ಕರುಂದಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿಚಿ ಸೆವಾ ಕರುಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾಂವ್.

ಕೆವಿನ್ ಮಿಸ್ಕಿತ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಸುರತ್ಕಲ್‌ಚೊ. ಸಾಂ ಲುವಿಜ್ ಕಾಲೆಜಿಂತ್ ಬಿ.ಕೊಮ್. ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡುನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ಎಮ್.ಬಿ.ಎ. ಕೆಲೆಂ. ಅಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ಸಂಗೀತಾಚೆಂ ದೆಣೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಖುದ್ಧ್ ಅಪ್ಣೆಂಚ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆ, ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್, ಕಾಲೆಜಿಂತ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಇನಾಮಾಂ ಅಪ್ಣಾಯ್ಲಿಂ. ಹೆಂಚ್ ಏಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಏಕ್ ವೆದಿ ಆಸಾ ಕರ್ನ್, ಥಂಯ್ಸರ್ ಅಪ್ಣೆಂ ಸಾಧನ್ ಕರಿಜೆ, ಅಪ್ಣಾಕ್‌ಯೀ ಲೊಕಾನ್ ಪಳಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಹುಮೆದ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಹೆರ್ ಸಂಗೀತ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ಸಪಣ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಬರಿಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಅಪ್ಣಾಚಿ ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಕೊವ್ಳಿ ಆಸಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಸಂಗೀತ್ ಕೊವ್ಳಿ ರುಪ್ಣೆಂ ಲೊಕಾಂ ಹುಜ್ರಿ ಪಾವ್ಲಿ. ಹಿ ಕೊವ್ಳ್ಯೊ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರೇಮಿಂನಿ ಪಸಂದ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರತ್ ತಾಣೆಂ ದೋನ್ ಸಂಗೀತ್ ಕೊವ್ಳ್ಯೊ ತುಜಿ ಯಾದ್ ಆನಿ ಹಿ ಜೀಣ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲ್ಯೊ.

ಹ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಕೊವ್ಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಪ್ಣಾಚಿಚ್ ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ ಆಸಾ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಾರ್ ತಾಣೆ ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ 2007 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚ್ಯಾ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿ. ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಹಿ ಸಾಂಜ್ ಚಡ್ ಸುಫಳ್ ಜಾವ್ನಾ ತರೀ ಕಾರ್ಯೆಂ ಬರೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕೆವಿನ್ ತೃಪ್ತಿ ಉಚಾರ‍್ತಾ. ಹಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಅಪ್ಣಾಚಿಂಚ್ ಪದಾಂ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್ ವಾಪಾರುನ್ ಧಾ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜೊ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯೊ.

ಹಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ಪದಾಂಚಿ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ಮಾಪ್ಣಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾನಿಂ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪದಾಂ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಲೋಕಾಂಕ್ ರುಚಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸುಫಳ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಉಬ್ಜಾಲಿ. ದೆಕುನ್ ತಾಣೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಕವಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್, ಕಿಶೂ ಬಾರ‍್ಕುರ್, ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್, ಸಂಜಯ್ ಬೋರ್ಕರ್ ಹಾಂಚಿಂ ಪದಾಂ ಘೆವ್ನ್, ತಾಂಕಾಂ ತಾಳೊ ಬಸವ್ನ್ ಲೋಕಾ ಮುಕಾರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲಿಂ. ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಪದಾಂಕ್ ಲೋಕಾನ್, ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರೇಮಿಂನಿ ಖೂಬ್ ಪಸಂದ್ ಕೆಲೆಂ, ತಾಂಕಾಂ ತೆಂ ಭೋವ್ ಆಂವಡ್ಲೆಂ. ಹಾಕಾಚ್ಚ್ ಲಾಗೊನ್ ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಸೊಭಾಣಾನಿಂ, ಸಂಭ್ರಮಾನಿಂ ಕೆವಿನಾಚಿಂ ಪದಾಂ ನಾದ್ ಉಟಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ, ಕಾಳ್ಜಾ ಮನಾಂ ಜಿಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

ಅಶೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಚೊ ಪೋಸ್ ಕರ್ನ್ ತಿಂ ವಾಡವ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಕೆವಿನ್ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರೇಮಿಂಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಜತೆನ್ ಗಲ್ಫಾಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿ ಕೆವಿನ್ ಮಿಸ್ಕಿತ್ ಲೈವ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಸಾದರ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ತಾಣೆ ದುಬಾಯ್, ಅಬುಧಾಬಿ, ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಓಮನ್, ಕುವೇಯ್ಟ್ ತಸಲ್ಯಾ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾನಿಂ ವಾವುರ‍್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕಾಂಚಿ ಮನಾಂ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗೀತಾನಿಂ ಭರ‍್ಲಿಂ. ಜಾಯ್ತೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಳೊ. ಅಸಲ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ತಾಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಕ್‌ಚ್ಚ್ ಸೀಮಿತ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ತೊ ಲಂಡನ್, ಐರ‍್ಲೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಕೆನಡಾ ಸಯ್ತ್ ಅಪ್ಲಿಂ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ ಸಾದರ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಅಮರ್ ಕವಿ ವಿಲ್ಫಿಯಾಬಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲಂಡನ್ ತಸಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ ಸಾದರ್ ಕರುಂಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಏಕ್ ವರ್ತೆಂ ಭಾಗ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಲಂಡನ್ ನೈಟ್ ವಿಶಿಂ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾ ಕೆವಿನ್. ತಾಚಿ ಲಂಡನಾಚಿ ಸಾಂಜ್ 2017 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಮೇಯಾಚ್ಯಾ 22 ತಾರಿಕರ್ ಲಂಡನಾಂತ್ ಚಲ್ಲಿ. ಆನಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮೇಯಾಚ್ಯಾ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ಕೆನಡಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಿಸಾಗಾಂತ್‌ಯೀ ಅಪ್ಣೆಂ ನೈಟ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ನ್ ಲೋಕಾಂಚಿ ಕಾಳ್ಜಾಮನಾಂ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ತೊ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ‍್ತಾ.

“ವಿದೇಶಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ವರ್ತೊ ಸಹಕಾರ್ ದಿತಾ. ಎಂಜೊಯ್ ಕರ‍್ತಾ. ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚೊ ಆನಿ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಾತಿಯೆಚೊ ಫರ್ಮಳ್. ಗಾಂವಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕೇಂದ್ರಿಕೃತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೋಕ್ ತಸಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ವ್ಯಸ್ತ್ ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ವಿದೇಶಾಂತ್ ಲೋಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಚಡ್ ಆಂವ್ಡೆತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾಕೀ ವಿದೇಶಾಂತ್ ಲೋಕಾಂಚಿ ಹಾಜರಿ ಆನಿ ಮೆತೆರ‍್ಪಣ್ ಚಡ್ ದಿಸ್ತಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕೆವಿನ್. ಗಾಂವಾಂತ್ ಜಾಂವ್ ವಾ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್, ಅಸಲ್ಯೊ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜೊ ಆಸಾ ಕರುಂಕ್ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ ಆನಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಕೆವಿನ್ ವಿಶೇಸ್ ರಿತಿನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ತರ್ನಾಟೆ ಗಾವ್ಪಿ ಅನಿ ಸಂಗೀತ್‌ಗಾರ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂಚೆಪಯ್ಕಿ ಕೆವಿನಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಭಾಂಗ್ರಾಳಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ ಆಸಾ ಕರುನ್ ಏಕ್ ದಾಕ್ಲೊಚ್ ರಚ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

“ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಸಂಗೀತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಉಣಿ ದಿಸ್ಲಿ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಕಮಿ ದಿಸ್ಲಿ. ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆರ್ ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ‘ಪ್ರಾಸ್-ಬದ್ಧ್’ ಪದಾಂಚೆಂಚ್ ವಾರೆಂ ವಾಳೊವ್ನ್, ಝರಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಝರಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ನವೆಸಾಂವ್ ಹಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ತೆದ್ನಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕವಿಂಚಿಂ ಪದಾಂ ಘೆತ್ಲಿಂ” ಮ್ಹಣ್ ಕೆವಿನ್ ಹೆರ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಕವಿಂಚ್ಯಾ ಪದಾಂಕ್ ಮಾನ್ ದಿಲ್ಲೆ ವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾ.

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ‘ಮೈಲ್‌ಸ್ಟೋನ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಚಲವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೆವಿನಾಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಏಕ್ ಹವ್ಯಾಸ್. ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಅವಯ್ – ಬಾಪಯ್ ಧಾಕ್ಟೊ ಭಾವ್ ಆಸೊನ್,  ಪತಿಣ್ ಎಡಲ್ ಮಿಸ್ಕಿತಾ ಸವೆಂ ತೋ ಸುರತ್ಕಾಲಾಂತ್ ಸುಫಲ್ ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತ್ ಸಾರುನ್ ಆಸಾ.

ರೋಶು, ಬಜ್ಪೆ

DONATE
ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಖುಶೆಚಿ ವರ್ಗಣಿ ದೀವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಯಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪರ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ವರ್ಗಣಿ ದಿವ್ಯೆತ್. ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

Join KITTALL WhatsApp Group, connect to KONKANI Literature

47% feel thumbs up. And how do you feel?
8 :thumbsup: Thumbs up
6 :heart: Love
0 :joy: Joy
3 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.

Kindly Share ....Please do not COPY !