News

ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ‘ಕ್ಯಾನ್ಸರ್’ ಲಾಗ್ಲಾಂ – ಲ| ದೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುನ್ ಉಲವ್ನ್ ಲ| ದೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಪ್ರಭುನ್ ಮ್ಹಳೆಂ " ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಸಾಹಿತಿ ನಯ್, ಬಗಾರ್ ಏಕ್ ಲೇಕಕ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಖೊರೊಜ್ ಆಸ್ಲಿ. ಆತಾಂ ಖೊರೊಜ್ ವಚೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಆನಿ ಆತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರಾಕ್ ಕಸಲಿಚ್ ಕಿಮೊಥೆರಪಿ ಲಾಗಾನಾ. ಹಾಂವ್ ಹಿ ಪಿಡಾ ಘೆವ್ನ್‌ಚ್ ಮೊರ್ತಾಲೊಂ" ಮುಂದರುನ್ ಲ| ದೊ| ಆಸ್ಟಿನಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ " ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಂತ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಉತ್ರಾಂಚಿಂ ಝರ್‌ಚ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ, ಬರಯ್ತಾನಾ ಪರ್ಕಿ ಭಾಶೆಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ವಾಪಾರ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉತ್ರಾಂಚೊಂ ಉಪೆಗ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ಬರೆಂ."

Read More »

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ : ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ 2019 ಚಾರಿಚೇ ಶಿಬಿರ ಸಮಾರೋಪ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ನಿಧಿ ವತೀನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಆನಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಾಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ದಿಯತ ಆಸಾ. ತಶೀಂಚಿ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಘೆತಿಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೋಜನೆರಿ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಮಾಂಡುನ ಹಾಡತಾ. ಹ್ಯಾ ವರಸಾಚೆ ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಾರಿಚೆ ಪಂಗಡ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ದಿ. 18 – 07 – 2019 ವೆರ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸ್ತಿ …

Read More »

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ – ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ 2019 ತಿಸರೆ ಶಿಬಿರ ಸಮಾರೋಪ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ನಿಧಿ ವತೀನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಆನಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಾಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ದಿಯತ ಆಸಾ. ತಶೀಂಚಿ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಘೆತಿಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೋಜನೆರಿ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಮಾಂಡುನ ಹಾಡತಾ. ಹ್ಯಾ ವರಸಾಚೆ ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ತಿಸರೆ ಪಂಗಡ ಶಿಬಿರ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ದಿ. 15 ಜುಲೈ 2019 ವೆರ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಂತ ಚಲ್ಲೆಂ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ …

Read More »

ದಿವೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಕುವೆಲ್ಹೊಕ್ ‘ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಜಿಣ್ಯೆ ಸಾಧನ್’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಕೊಂಕಣಿ ಶೆತಾಂತ್ ನಿರಂತರ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಂಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಘಟಕ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ‘ಜಿಣ್ಯೆ ಸಾಧನ್’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕರ್ತಾ. 2019 ವರ್ಸಾ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್ ದಿವೊ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ – ಪ್ರಕಾಶಕ್ ಶ್ರೀ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಕುವೆಲ್ಲೊ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಾ. 2019 ಅಗೋಸ್ತ್ 17ವೆರ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 6.30 ವ್ಹರಾಂಚೆರ್ ಸರಸ್ವತಿ ಮಂದಿರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಡಿಟೋರಿಯಮ್, ಸೇನಾಪತಿ ಬಾಪಟ್ ಮಾರ್ಗ್, ಮಾಹಿಮ್ ( ಪಶ್ಚಿಮ್) ಮುಂಬಯ್ …

Read More »

ಹೆರಾಂಥಂಯ್ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ ರುತಾ ಕರ್ಚೊ ಖರೊ ಮುಕೆಲಿ – ಡೊ| ಆಲ್ವಿನ್ ಡೆ’ಸಾ

ಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್ 2019 – 20 ಶಿಕ್ಪಾವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಿತ್ ಮಂಡಳಿಚೆ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ 12 ಜುಲೈ 2019 ವೆರ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಡಾ| ಆಲ್ವಿನ್ ಡೆ’ಸಾ, ಎಸೋಸಿಯೆಟ್ ಫ್ರೊಪೆಸರ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಸೈಂಟ್ ಎಲೋಷಿಯಸ್ ಕೊಲೇಜ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂದೇಶಾಂತ್ ನವ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್ ಉದ್ದೇಶುನ್, ಎಕಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾನ್ ಕಶೆಂ ಏಕ್ ಆದರ್ಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್, ಹೆರಾಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಥಂಯ್ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ ಚಡವ್ಯೆತ್ …

Read More »

ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್ ಮಿಲಾಗ್ರೆಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಸೆಂಟರ್ ಫೊರ್ ಕೆರಿಯರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಉಗ್ತಾವಣ್

ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಶೆಕ್ಷಣಿಕ್ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ Milagres Center for Career Excellence ( M.C.C.E) ಹಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜುಲಾಯ್ 01 ತಾರಿಕೆರ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಗೊವ್ಳಿ ಅ|ಮಾ|ದೊ|ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ ಹಾಜರ್ ಆಸೊನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥಾಚೆ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಏಕ್ ಧ್ಯೇಯ್ ಆಸೊನ್, …

Read More »

ಉರ್ವಾ ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ‘ಕೊಂಕಣಿ ಕ್ಲಬ್’ ಉಗ್ತಾವಣ್

ಉರ್ವಾ ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕ್ಲಬ್ಬಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ ಶ್ರೀ ಆರ್. ಪಿ. ನಾಯಕ್  ಉಲವ್ನ್ “ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಥಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಜಾಗೃತಿ ಹಾಡಂವ್ಚಿಚ್ ಆಮಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ದಿವ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆಯೆರ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಆನಿ ಇತಿಹಾಸ್ ಹೆ ವಿಶಿಂಯ್ ತೋ ಉಲಯ್ಲೊ. ಮುಕೆಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿರ್ಣ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಅರುಣಾ ಕುಮಾರಿ ಹಿಣೆ ಫುಲಾಂ ತುರೊ ದೀವ್ನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಕೆನರಾ …

Read More »

‘ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’ ಸಂಗೀತ್ ಕೊವ್ಳಿ – ಟ್ರೇಯ್ಲರ್ ಉಗ್ತಾವಣ್

ಪ್ರೆಸ್ಟನ್ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್ ಬ್ಯಾನರಾಖಾಲ್ ಹೆನ್ರಿ ಡಿ’ ಸಿಲ್ವಾ ಸುರತ್ಕಲ್ ಹಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ಮಾಣಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ ಪಿಂತುರಾಚೆಂ ಅಡಿಯೋ ಆನಿ ಟ್ರೇಯ್ಲರ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಸ ವೊರಾರ್ ಬೆಂದುರ್ ಸಾಂ. ಬೊಸ್ತ್ಯಾಂವ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಮಿನಿಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸಿಜಿಚೊ ಸರ್ವಜಣಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಉಜ್ವಾಡ್ ಪತ್ರಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ಚೇತನ್ ಲೋಬೊ, ಕಾಪುಚಿನ್ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್ಗಾರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ …

Read More »

ಸಂತೋಷ್ ಶೆಣೈ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘ ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್

ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘ ಹಾಚಿ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಜೆರಾಲ್ ಮಹಾಸಭಾ ಜುಲಾಯ್ 7 ವೆರ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ವಿ.ಟಿ. ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಲ್ಲಿ. ಮಹಾಸಭೆಂತ್ ನವ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳೆಚೊ ಚುನಾವ್ ಚಲ್ಲೊ. ಆದ್ಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅರುಣ್ ಜಿ. ಶೇಟ್ ಹಾಣಿ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಚುನಾವಣ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. 2019 – 20 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಿ. ಸಂತೊಷ್ ಶೆಣೈ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ. …

Read More »
Share ...please don\'t COPY !