ಬ್ಲೊಸಮ್ ಶವರ್ಸ್

ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರಾಂತ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಫೊರಾಚೆಂ ಮಟ್ವೆಂ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ವಾಚುನ್, ‘ಬ್ಲೊಸಮ್ ಶವರ್ಸ್’ ಕಾದಂಬರಿ ಹಾತಿಂ ಘೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ನಿರೀಕ್ಶಾ ನಾತ್ಲಿ. ‘ದಾಯ್ಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್’ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಕಾದಂಬರಿ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ವಾಚ್‌ಲ್ಲಿಚ್ ತಾಂತು ಕಿತೆಂ ಆಸಾತ್‌ಗಾಯ್  ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಆತುರಾಯ್ ಜರೂರ್ ಉಸ್ಕಾಲ್ಲಿ, ತಿತ್ಲೆಂಚ್.
ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಅರವಿಂದ ಅಡಿಗಾಚಿ ‘ವೈಟ್ ಟೈಗರ್’ ಕಾದಂಬರಿ ಮಂಗ್ಳೂರ್ಚ್ಯಾ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾರ್ ಮೊಲಾಯ್ತಾನಾ, ಅಡಿಗಾಕ್ ‘ಮ್ಯಾನ್ ಬೂಕರ್’ ಪ್ರಶಸ್ತೆಚೊ ಮ್ಹಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ರಾತ್ ಫಾಲೆ ಜಾಂವ್ಚೆ ಭಿತೆರ್ ಅಡಿಗಾ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಜಾಲ್ಲೊ. ಕಾಂಯ್ ತೆಂಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಬೂಕರ್ ಆನಿ ಪುಲಿಟ್ಝರ್ ಇನಾಮಾಂ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ವೊಳೆರಿ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಬೂಕ್ ಪಳೆತೆತ್ ಆಸಾಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ಎಕೀನ್ ಇಂಗ್ಲೆಜಾನ್, ಆರ್ವಾಸ್ ಆಪ್ಲಿಚ್ ಜಿಣಿ ಕಶಿ ಆರುಂಧತಿ ರೋಯ್‍ಚೊ ’ಗೊಡ್ ಒಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್’, ಸ್ವಗತ್ ಲಹರಿಂಚಿ, ಮೊನಿಕಾ ಆಲಿಚಿ ’ಬ್ರಿಕ್‌ಲೇನ್’, ಜುಂಪಾ ಲಾಹಿರಿ ಆನಿ ಅಡಿಗಾಂಚೆ ಬೂಕ್ ವಾಚುನ್, ಇಂಗ್ಲೆಜಾಂತ್ ಬರಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಮಿಗ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್.ಡಿಸೋಜಾಚೊ   ಹಾಂವೆ ಮಾಂಡೊ ಖಾಲ್ಲೊ ಆಸಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಮ್ಜಣೆಂತ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್.ಡಿಸೋಜಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಲಿಕ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆಚ್ ಸುಡಾಳಾಯೆನ್ ಇಂಗ್ಲೆಜಾಂತೀ ಬರಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ ಆನಿ ತೊ ಆಪ್ಲೊ ವೇಳ್ ಆನಿ ಮ್ಹಿನತ್  ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವಿಭಾಡ್ತಾ. ಇಜ್ಜಾ ಆಕಯ್ ತಸಲ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್‌ಲೆಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ ಇಂಗ್ಲೆಜಾಂತೀ ಪಿಂತ್ರಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ಶೆಂನಾ ಮ್ಹಣೊನ್‌ಯೀ ಹಾಂವೆ ತಾಚೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಕೆಲಾ.
ಜಿಸೆಲ್ ಮೆಹ್ತಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಶಿಚಿ ನಂಯ್, ಖಂಡಿತ್ ಉತ್ತರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಆಸ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ಆಧಿಂಚ್ ತಿ ಆಮ್ಚಿಚ್, ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರ್ನ್ ದೆವಾಧಿನ್ ದೊ. ಲುಯೆಲ್ಲಾ ಲೋಬೊ ಪ್ರಭುಚಿ ಧುವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ. ಮ್ಹಜಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಚ್ಯಾ  ದಿಸಾಂನಿ, ಹರ್ಯೆಕಾ ಆಯ್ತಾರಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚೆ ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ ಆಯ್ಕೊನ್ ಬಸ್ತಾನಾ, ಸದಾಂಚೆ ಚಿತ್ರಗೀತೆ ಆನಿ ವಾರ್ತೆ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ದುಸ್ರಿಂ ರೇಡಿಯೊ ಕೇಂದ್ರಾಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ತವಳ್ ದೊ.ಲುಯೆಲ್ಲಾ ಲೋಬೊ ಪ್ರಭುಚೆಂ ಪಿಯಾನೊ ಸಂಗೀತ್, ತಿಚ್ಯಾಚ್ ಇಂಗ್ಲೆಜ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನಾಂ ಸಂಗಿ, ತೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಜಾಂವ್, ಯಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ಎಕ್ಕೀ ಸಮ್ಜನಾತ್ಲೆಂ ತರ್‌ಯೀ ಆಯ್ಕೊನ್ಂಚ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಬರವ್ಪ್ಯಾ ಲಾಗ್ಗಿಂ ‘ಆಮ್ಚಿಚ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂಬಂಧ್ ಘಡ್ಲೊಶೆಂ ಭಗ್ಲೆಂ.
ಕಾದಂಬರಿ ವಾಚುಂಕ್ ಧರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ಪಾನಾನಿಂಚ್ ಸುಡಾಳ್ ಆನಿ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶೆ ಶಯ್ಲೆನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಭುಲ್ ಘಾಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನವಾಲ್ ನಾ. ಮಂಜೂರಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ,  -ಜ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಕಾಣ್ಯೆಂತ್ ಲಿಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಮತ್ಲಬ್ ಕಳೊಂಕ್ ನಾ -, ರೆಕ್ಸ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಕೊರ್ಡೆಲಿಯೊ, ಕಾದಂಬರಿಂತ್ಲೊ ಮುಕೆಲ್ ಪಾತ್ರ್, ತಾಚಿ ಸುನ್, ಆಂಜೆಲಿಕಾ ಆನಿ ನಾತು, ಜೇಯ್‌ಡನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ನಿರೂಪಣಾಂತ್,  ಹಾಂಚಾ ಜಿವಿತಾ ಭಂವ್ತಿ, 1902 ಥಾವ್ನ್ 2010 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾಣಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಅವ್ದೆ ಭಿತರ್ ಕರಾವಳಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಘಾಟಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಕಾಫ್ಯೆ ತೊಟಾಂಚಾ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಸಾವ್ಕಾರಾಂಚಾ ಊಂಚಾಯೆಚಿ ಆನಿ ಪಡ್ಣೆಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ತೀನ್ ಭಾಗಾನಿಂ ಆಟಾಪ್ತಾ. ಹೊ ವಿವರ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಲೇಖಕಿನ್ ಖೂಬ್ ಮ್ಹಿನತ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳ್ತಾ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ನಿರೂಪಣಾಂತ್ ಖಂಯ್ಸರ್‌ಯೀ ಗರ್ಜೆವೀಣ್ ಕುಶೆಲಾಯೆ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರುಂಕ್ ವಚೊನ್ ಭಾಸ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಥಾಪ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ಭೊಗಾನಾಂ. ಹಾಂಗಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಸಾ: ಪುಡ್ತುಗೆಜಾಂಚಾ ಇಂಕ್ವಿಜಿಸಾಂವಾಚಿ ಇಜಾ ಸೊಸುಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾಸ್ತಾಂ ತೆನ್ಕಾ ಕರಾವಳಿರ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಆಮ್ಚೆ ಪುರ್ವಜ್, ಟಿಪ್ಪುನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣಾಕ್ ಆಂಬುಡ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೋಂಟ್, ಸುಟ್ಕೆ ನಂತರ್ ಅಚಾನಕ್ ಊಂಚಾಯೆಕ್ ಚಡ್ಲೆಲೆ ಕಾಫ್ಯೆ ತೊಟಾಂಚೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಾವ್ಕಾರ್, ಹಾರಿ ಹಾರಿನಿಂ ಕಾಮೆಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೆಂ ಗಲ್ಪ್ ರಾಜ್ಯಾಂಕ್ ವಸ್ತಾಂತರ್, ಹಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ವಯ್ರ್ ಪಂದಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಮೀಕರಣ್, ಸದ್ದಾಮಾನ್ ಕುವೈಟಾಚೆರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಧಾಡ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಮಾಜೆಚೆರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪರಿಣಾಮ್, ಕಾಫ್ಯೆ ತೊಟಾಚಾನಿಂ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪರಿಸರ್ ಪರ್ಯಟನ್, ಆತಾತಾಂಚೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟಿಚೆಂ ಉತ್ಕರ್ಷ್, ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ, ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾನಿಂ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾ ಕ್ರಾಂತ್,ಜಾಗತಿಕ್ ಕೆನರಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮ್ಮೇಳಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್‌ಯೀ ಹಾಂಗಾ ಪಳೆವ್ಯೆತ್.

ದುಸ್ರಿ ಸಂಗತ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚಾ ಮಾನಸಿಕ್ ಆನಿ ಭಾವನಾಂಚಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಭೊಗ್ಚಿ  ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿ ರೀತ್. ತೀನ್ ಭಾಗಾಂಚ್ಯಾ  ಹ್ಯಾ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಕಾದಂಬರಿಚೊ ನಿರೂಪಕ್ ತೀನ್ ಮುಕೆಲ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಂ, ನಿರೂಪಕಾಚಿಂ ಸ್ವತಾಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ವೆಂಗ್ಯಾತ್ಮಕ್ ಜಾವ್ನ್, ದಾಕಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್ ಶಯ್ಲಿ ವಾಪಾರ್ಲ್ಯಾ. ಕೆನರಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಲೊಕಾಚೊ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಆನಿ ಅಪುಟ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಸತ್ವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಲೇಖಕಿ ಖಂಡಿತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ನಿರೂಪಣಾಂತ್ಲೆ ಅಂತರ್ಗತ್ ವಿಡಂಬನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಬ್ದ್, ಲಂಡನ್ ಲೆನ್ನಿ ತಸಲಿಂ ಆಡ್ ನಾಂವಾಂ, ಕುವೆತಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಘರ್ ಚಾಕರ್ನಿಚೆಂ ಬೊಟ್ಲೆರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ತಿಸ್ರ್ಯಾ  ಭಾಗಾಂತ್, ವಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಮಧೆಂ ಧುಂವ್ರೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ‘ಗೊಸಿಪ್’ ಆಂಜೆಲಿಕಾಚಾ ಮೊರ್ಣಾ ಸಂದರ್ರ್ಬಿ ತಾರಕಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ. ಬಾಯ್ಲಾ ನಾಚಾಕ್, ಆನಿ ಆಮ್ಚಿ ಪಾಳಾಂ ಸೊಧುನ್ ವೆಚಾ ನವ್ಯಾ ಪಿಸಾಯೆಚಿ ಠೀಕಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಂವಡ್ಲಿ.

ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಚಾ, ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಪಾತ್ರ್ ಆನಿ ಘಟನಾವಳಿನಿಂ ಭರ್ಲೆಲಿ ‘ಬ್ಲೊಸಮ್ ಶವರ್ಸ್’ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚೆರ್ ಭುಲ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ದ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ಭೊಗ್ಣಾಂಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ಲಾಚಾರ್ ಕರ್ತಾ.  ಸಗ್ಳ್ಯಾ ನಿರೂಪಣಾಂತ್ ಲೇಖಕಿನ್ ತಟಸ್ತ್ ರಾವೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕರ್ತಾ. 440 ಪಾನಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾದಂಬರೆಂತ್ ಜಾಗ್ಯಾಚೆಂ ಆನಿ ಲೋಕಾಚೆಂ ತೀರ್ಲ್ ಹಾಡ್ಚಾ ಪ್ರೇತನಾರ್ ಲೇಖಕಿನ್ ಸಕ್ಕಡ್‌ಯೀ ಆಪ್ಡುಂಕ್ ಪಳೆಲಾಂ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ಚಿಂ ಘಡಿತಾಂ ನಿರೂಪಣಾಂತ್ ದಾಕಂವ್ಚಾ ಉಮೆದಿರ್, ನಿಮಾಣ್ಯಾ, ಲಗ್ಬಗ್ 100  ಪಾನಾಂನಿ ಲೇಖಕಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೆಚೆರ್ ಚಿಕ್ಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಚುಕ್ಲಾಂ ಆನಿ ಕಾಣ್ಯೆಚೆಂ ರೂಪ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ‘ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಂ ಸುಖಾನ್ ಜಿಯೆಲಿಂ.’ ಮ್ಹಣ್ಚಾ ಥೇಟ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಮಂಗ್ಳೂರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕಾಂಚ್ಯಾ ಅಂತ್ಯಾಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಪಾವಾಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ತಾ.  ಕೊಂಕ್ಣಿ  ಭಾಸೆಕ್ ಕಾದಂಬರಿಚಾ ಲಾಂಬಾಯೆಕ್ ವಾರ್ಯಾಕ್  ಧರ್‌ಲ್ಲೆಬರಿಂ ಜಾಲಾಂ ಅಶೆಂ ವಾಚ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅನ್ಭೋಗಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ.
ಅಸಲೆ ಥೊಡೆ ಲ್ಹಾನ್ ವಿಷಯ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತಿ ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್, ಸಂಸೊಧ್ ಕರ್ನ್, ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಗುಮಾನ್ ದೀವ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ರಚ್‌ಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ  ‘ಬ್ಲೊಸಮ್ ಶವರ್ಸ್’ ಮ್ಹಣ್ಚಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ.ಅಖ್ರೇಚ್ಯಾ ಸಬ್ದಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಲೇಖಕಿನ್ ಆಪ್ಲೆಂ  ಬಾಶಾ ಪ್ರಭುತ್ವ್ ಸೋಡ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾಂ. ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಸುಲಲಿತ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಏಕ್ ಆಯ್ಬ್ ನಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಹೊ ಬೂಕ್ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ವಿಕ್ರ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ನಾಂವಾಂತ್ ಪಾವ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಇಂಗ್ಲೆಂಜಾಂತ್ ಲಿಖ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೋಯ್ ಬರೊಚ್ ವಾಡ್ಲಾ. ಕಶೆಂ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್ ತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಬರ್ ನಾಂ, ಪೂಣ್ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ರಿತಿರ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರುನ್, ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊ ತರ್, ಹ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಫುಡ್ಲದ್ ಕಾದಂಬರೆಕ್ ಬೂಕರ್ ಯಾ ಪುಲಿಟ್ಝರ್ ಇನಾಮ್ ಲಾಭಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಬೊಲ್ಮೆಂ.
ತಶೆಂಚ್ ಜಾಂವ್. ಆಮೆನ್.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !