ಪಾಂಚ್ತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್

ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಯೇವ್ನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಯೆಂವ್ಚೊ ಆನಿ ವೆಚೊ ದೀಸ್ ಅಬುಧಾಬಿ ಶೆರಾಂತ್. ಅಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕರ್ನ್ ವೀಸ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲಿಂ ತರ್‌ಯ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಅಬುಧಾಬಿ ಶೆರಾಚಿ ಕಾಂಯ್ ಸಾರ್‍ಕಿ ಒಳೊಕ್ ನಾಂ. ಗಾಂವಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ದೀಸ್ ಕಾಂಯ್ ಸಕಾಳಿಂ ಧಾ-ಇಕ್ರಾ ವರಾರ್ ಅಬುಧಾಬಿ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರ್, ತೆಚ್ ರಾತಿಚೆಂ ಫ್ಲಾಯ್ಟ್ ಧರ್ನ್ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ. ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಕಾಂಯ್ ಗರ್‍ಜೆಚೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಶೊಪಿಂಗ್ ಕರ್‍ಚೆಂ. ಗಾಂವಾಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತಿ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಚ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಸಕಾಳಿಂ ಸಾತಾಂ ಭಿತರ್ ಹೆಲಿಪೋರ್‍ಟಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಸೀದಾ ದರ್ಯಾಂತ್, ಕಾಮಾಕ್‌ಚ್.

ವಿಮಾನ್ ಥಳಾಥಾವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ವಚೊಂಕ್ ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ ಧಾಡ್ತಾ. ರಾವೊಂಕ್ ಪಾಂಚ್ತಾರಾ ಹೊಟೆಲಾನಿಂ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿತಾ. ಇತ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಹ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾನಿಂ ರಾವ್ಲೊಂ ತರ್‌ಯ್ ಹಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂವಯೆರ್ ಪಡ್ಲಿಂಚ್ ನಾಂತ್. ತ್ಯಾ ಪರ್ಮಳಿಕ್ ಲೊಬ್ಬಿಂತ್ ರಿಗ್ತಾನಾಂಚ್ ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ಮುಯೆತೆದೊ ಜಾತಾ. ಖಡ್ಪ್ ಇಸ್ತ್ರೆಚೊ ಟಾಯ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಬೆಲ್-ಬೋಯ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಬ್ಯಾಗ್ ಜಬರ್‍ದಸ್ತೆನ್ ವೋಡ್ನ್ ಘೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬರೆಂ ಜಾಯ್ನಾಂ. ಮಾಗಿರ್ ಫಳ್ಫಳಿತ್ ಸೂಟಾಚೊ ರಿಸೆಪ್ಶನಿಸ್ಟ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಪರಾಸ್ ಚಡ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸರ್ ಸರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ರೂಮಾಚೆಂ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾತಾಂತ್ ಚೆಪುನ್ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಮ್ರುಕೆಂ ಹಾಸ್ತಾನಾಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಛೆ, ಇತ್ಲ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಧೊಸ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿರಾರ್ ಜಾತಾಂ.

ಸ್ಟೀಲಾಚೊ ವಡ್ಲೊ ಚೆಂಬು ಸೋಡ್ನ್ ದುಸ್ರೆಂ ಪಳೆನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ಟೀಲಾಚ್ಯಾಚ್ ಕೂಡಾಬರಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲಿಫ್ಟಾಂತ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಬಾಂದ್ತಾ. ಮಾಗಿರ್ ರೂಮಾಲಾಗಿಂ ಪಾವೊನ್ ದಾರಾಚೆರ್ ಚಾವಿ ಶಿರ್ಕಾಂವ್ಕ್ ಬುರಾಕ್ ಸೊಧುನ್ ತೊ ಮೆಳಾನಾಸ್ತಾಂ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾತಾನಾ ರೆಸೆಪ್ಶನಿಸ್ಟಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಾವಿಯೆಬದ್ಲಾಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ದಿಲ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾ. ತೆಂ ಕಾರ್ಡ್ ಘೇವ್ನ್ ಹೆಣೆತೆಣೆಂ ಪಳೆತಾನಾ, ತೆಣೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ರೂಮ್‌ಬೋಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆ ಕಾರ್ಡ್ ಘೇವ್ನ್, ಜಾದೂಗಾರಾಬರಿಂ ದಾರ್ ಉಗ್ತಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಲಾಮ್ ಮಾರ್ತಾನಾಂ, ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಲಾಮ್ ಮಾರಿಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ.

 

ಮಾಗಿರ್ ತ್ಯಾ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಮಾಂಡುನ್ ದವರಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೂಡಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಪುರ್ತೊ ಕಾಲುಬುಲೊ ಜಾತಾಂ. ಚಲ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಕಾರ್ಪೆಟಿಚೆರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಚ್ಯಾಚಿಂ ಖತಾಂ ಉದೇತಿತ್ ಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್ಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಬಾರಿಚ್ ಜಾಗ್ರೂತ್ ಜಾತಾಂ. ಎಕಾ ಕೊನ್ಶಾಂತ್ ಮ್ಹಜಿ ಲಗ್ಗೇಜ್ ದವರುನ್ ಹಾಂವ್ ಬಸ್ತಾಂ. ಉಜ್ವಾಡ್ ಇಲ್ಲೊ ಉಣೊ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗುನ್ ದಿವೊ ಪೆಟವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ವಿಚ್ ಸೊದ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿ ಖಂಯ್ ಮೆಳಾನಾಸ್ತಾಂ ತಾಚೆ ಬದ್ಲಾಕ್ ಆಯ್-ಫೋನಾಬರಿಚ್ ಟಚ್-ಸ್ಕ್ರೀನಾಚೆಂ ರಿಮೋಟ್. ದಿವೆ, ಎ.ಸಿ ಪೂರಾ ಹಾಂತುಂಚ್. ಮಾಂಕ್ಡಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಮಾಣಿಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಬರಿಂ ಹಾಂವ್ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದಾಂಬೂನ್ ದಾಂಬೂನ್ ಖೆಳ್ತಾಂ ದಿವೆ ಪೆಟಯ್ತಾಂ, ಪಾಲ್ವಯ್ತಾಂ, ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಪಾಂಚ್ ಸ ಪಾವ್ಟಿಂ ರೂಮ್‌ಬೋಯ್ಕ್ ಆನಿ ರೂಮ್‌ಸರ್‍ವಿಸಾಕ್‌ಯ್ ಆಪಯ್ಲಾಂ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿಂ ಯೇವ್ನ್ ದಾರ್ ಥಾಪಡ್ತಾನಾಂಚ್ ಕಳ್ತಾ. ‘ಒಕೆ ಸರ್, ನೊ ಪ್ರೊಬ್ಲೆಮ್ ಸರ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮಾನ್ ಬಾಗವ್ನ್ ತಿಂ ವೆತಾತ್ ತರ್‌ಯ್ ಹಾಂವೆ ದಾರ್ ಧಾಂಪಲ್ಲೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ಕಿಡ್ಕಿಡ್‌ಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಕಾತಾ ಯಾ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲಸೊ ಭೊಗ್ತಾ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಕರ್ನ್ ಮಾಂಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಬೆಡ್ಡಾರ್ ಆನಿ ಹಾಂತುಳ್ಣಾರ್ ಹಾಂವೆ ನಿದೊನ್ ತೆಂ ಕಾಂಯ್ ಮಿರ್‍ಯೆಲೆಂ ತರ್ ರೂಮ್‌ಬೋಯ್ಕ್ ಬೇಜಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಬೆಡ್ಡಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾರ್ ಹೆಣೆತೆಣೆಂ ಲೊಳಾನಾಸ್ತಾಂ ಎಕಾಚ್ ಥರಾನ್ ಜಾಗ್ರೂತ್ಕಾಯೆನ್ ನಿದ್ತಾಂ ಆನಿ ಹಾಂತುಳ್ನ್ ಪಾಡ್ ಜಾಯ್ತ್ ತ್ಯಾ ಜೋಪಾನ್ಂಚ್ ನೀದ್ ಪಡ್ನಾಸ್ತಾಂಚ್ ಕಳ್ವಳ್ತಾಂ.

ನಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಣ್ಯೆಕ್ ರಿಗ್ಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಆರ್‍ಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕೂಡಾಂತ್, ತೆ ನಳ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಗಳೊನ್ ವೆತಾಂ. ತೆಂ ಕಶೆಂ ಒಪರೇಟ್ ಕರ್ಚೆಂ ತೆಂ ಶಿಕಜೆ ತರ್, ಕೋಣ್ ನಾಸಾ ಇಜ್ನೆರ್‌ಚ್ ಜಾಯ್‌ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಹೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಖತ್ಕತ್ಯಾ ಉದ್ಕಾನ್ ಚಾಮ್ಡೆಂ ಲಾಸೊನ್ ಘೆತಾಂ ತರ್ ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕುಲ್ಕುಲ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾನ್ ಹಿಂವಾನ್ ಆಂಕುಡ್ತಾಂ ಆನಿ ಖಂಯ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಜಿ ಬಾಲ್ದಿ ಆನಿ ಚೆಂಬು ಘೇವ್ನ್ ನಿರ್‍ಮಳಾಯೆನ್ ನ್ಹಾತೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಂ. ಗಾಂವಾಂತ್ ಬಾಂಯ್‌ಕಾಟ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ವೊತುನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕೊಳ್ಶೆ ಕೊಳ್ಶೆ ಉದಾಕ್ ಆತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದೆಂವ್ತಾ. ಸೊಭಿತ್ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಸಿಸ್ಲ್ಯಾನಿಂ ದವರಿಲ್ಲೊ ಶಾಂಪೂ, ಬೊಡಿಜೆಲ್ ಆನಿ ಕಂಡಿಶನರಾಂಚಾ ವಾಪಾರಾಮಧ್ಲೊ ಫರಕ್ ಕಳ್ನಾಸ್ತಾಂಚ್ ಘುಸ್ಪಡ್ತಾಂ. ಮಾಗಿರ್ ಕಾಂಯ್ ಫಿಲ್ಮಾನಿಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ , ನ್ಹಾಣ್ಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಾತ್‌ಟಬ್ಬಾಂತ್ ಉದಾಕ್ ಭರ್ನ್, ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಪೂರಾ ಸಾಬು, ಶಾಂಪೂ ಕಂಡಿಶನರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಹಾಲಯ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯ್ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೊ ಫೇಣ್ ಯೇನಾಸ್ತಾಂಚ್ ಒದ್ದಾಡ್ತಾಂ.

ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ನಮಿಯಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾಚ್ ಹೊಟೆಲಾಚ್ಯಾ ಬಫೆಕ್ ವೊಚೊನ್, ಲಾಂಬಾಯೆಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಮಾಂಡುನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪಕ್ವಾನಾಂಚ್ಯಾ ವೊಳೆರಿಂತ್ ಶಿತಾಬರಿಂ ಆನಿ ಕಡಿಯೆಬರಿಂ ದಿಸ್ಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಹಾಂವ್ ನಿರಾಶಿ ಜಾತಾಂ. ರಿಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಕ್, ಮ್ಹಕಾ ಪಳೇವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಟೀವರ್‍ಡಾಂಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ನಿರಾಸ್ಪಣ್ ಕಳಾನಾಶೆಂ, ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ದೋನ್ ಫಳಾಂ ಖಾಲ್ಲೆಬರಿಂ ಕರ್ನ್ ಪಾವಣ್ಶೆಂ ದಿರಾಮಾಚ್ಯಾ ವೋಚರಾರ್ ದಸ್ಕತ್ ಕರ್ನ್, ಪಾಂಚ್ತಾರಾ ಹೊಟೆಲಾಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಮಲ್ಬಾರಿ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ದಿರಾಮಾಚೆಂ ‘ಮೋಟಾಸೆಟ್’ ಪೋಟ್‌ಭರ್ ಜೆವ್ತಾಂ.

ಕಿಶೂ, ಬಾರ್ಕುರ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !