ವನ್ ಬೀಪಲ್…

ತೇಲ್ ಆನಿ ಗ್ಯಾಸಾಮಧೆ೦ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ತಾನಾ ಜಾಯ್ತಿ ರಿಸ್ಕ್ ಆಸ್ತಾ. ಉ೦ಚ್ಲೊ ಗ್ಯಾಸಾಚೊ  ದಬಾವ್ (ಪ್ರೆಶರ್), ವಿಕಾಳ್ ಗ್ಯಾಸ್ ( H2S -ಹಾಯ್ಡ್ರೋಜೆನ್ ಸಲ್ಫಾಯ್ಡ್) ಆನಿ ಉಜೊ ಪೆಟ್ಚಿ ಭಿರಾ೦ತ್ ಹರ‍್ಯೇಕ್ ಘಡಿ. ದೆಕುನ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ತಾನಾ ಬಾರಿಚ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ಆಸಾಜೆ, ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ರೆಗ್ರೊ ರೂಲಿ ಪಾಳಿಜೆ. ಹೆ೦ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ತಲ್ಯಾ೦ಚಾ ಆನಿ ಕ೦ಪನಿಚಾ ಆಸ್ತಿಚ್ಯಾ ಭದ್ರತೆ ಪಾಸತ್.
ಖ೦ಯ್ಚೇಯ್ ಕಾಮ್ ಸುರು ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆ೦, ತಾಕಾ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಥಾವ್ನ್ ಲಿಖ್ತಿ ಪರ‍್ಮಿಟ್ ಘೇಜೆ. ಪರ‍್ಮಿಟ್ ದಿ೦ವ್ಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿನ್ ತೆ೦ ಕಾಮ್  ಶಾಬಿತಾಯೆನ್ ಕರ್ಯೆತ್ / ನಾ೦ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ತಜ್ವೀಜ್ ಕರಿಜೆ.  ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೊ  ಕರಿಜೆ.  ಜೊಕ್ತಿ ಭದ್ರತೆ ಸಾಹೆತ್ ಆನಿ ಫಾವೊತೆ ಟೂಲ್ಸ್ ವಾಪಾರಿಜೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೊ ಜಾಗೊ ಭದ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ನಕ್ಖಿ  ಪಾಚಾರಿಜೆ. ಹ್ಯೊ ರೂಲಿ ಆನಿ ರೆಗ್ರೊ ಮಾ೦ದುನ್ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆನ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತೆಲಾಶೆತಾ೦ತ್ಲೆ೦ ಕಾಮ್ ಶಾಬಿತ್. ಹ್ಯಾ ನೇಮಾ೦ಕ್ ದಿಕ್ಕರ‍್ಸುನ್, ಆಪ್ೞಾಚಿಚ್ ತಕ್ಲಿ ವಾಪಾರ್ನ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಪರಿ೦ ಕರು೦ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್, ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಹಾ೦ಗಾ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹನಿಸ್ ಸಗ್ಳೊಚ್ ಪಾಟಿ೦ ಪಾವತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ನಾ೦. ತಸಲೊ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮಾತ್ ನ೦ಯ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾ೦ಗಾತ್ಯಾ೦ಕ್, ಆನಿ ಕ೦ಪನಿಚ್ಯಾ ಆಸ್ತಿಕ್ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಘಾಲ್ತಾ ಆನಿ ನಶ್ಟಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ.
ದರ್ಯಾ೦ತ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ತಾನಾ ಕುಡಿಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಸವೆ೦ ಮಾನಸಿಕ್ ಸ್ಥಿಮಿತಾಯ್ ಬೋವ್ ಗರ‍್ಜೆಚಿ. ಹಜಾರ್ ರಾಟಾವಳಿ, ಖ೦ತ್ ಮತಿ೦ತ್ ದವರುನ್ ಕಾಮಾಕ್ ದೆ೦ವ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಕಾಕ್ ಏಕ್ ಜಾಯ್ತ್. ದೆಕುನ್೦ಚ್ ಮ್ಹಯ್ನೊ ದೇಡ್ ಮ್ಹಯ್ನೊ ಸ೦ಪ್‌ಲ್ಲೊಚ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಸುಟಿಯೆರ್ ಧಾಡ್ತಾತ್. ತೀನ್ ಚಾರ್ ಹಾಪ್ತ್ಯಾ೦ಕ್ ಸುಟಿಯೆರ್ ವಚೊನ್ ಕುಟ್ಮಾಸ೦ಗಿ/ಮೊಗಾಚ್ಯಾ೦ಸವೆ೦ ಖರ್ಚುನ್ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿ೦ ಯೇವ್ನ್ ಪರತ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಚೆ ಪಾಸತ್.
ತಶೆ೦ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಕ್ಡಾ೦ಕ್ ಅಶಿ ಸುಟಿ ಮೆಳಾನಾ. ಚಡ್ತಾವ್ ಕೊ೦ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕ೦ಪನಿ೦ತ್, ಕೇಟರಿ೦ಗಾ೦ತ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ತಲ್ಯಾ೦ಕ್, ಹೆಲ್ಪರ‍್ಸಾ೦ಕ್ ತೀನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ೦ಕ್ ಯಾ ಸ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ೦ಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಸುಟಿ ಮೆಳ್ತಾ. ತಸಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಹಾ೦ಗಾ ದರ್ಯಾಮಧೆ೦ ದೀಸ್ ಕಾಡ್ಚೆ೦ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಕಶ್ಟಾ೦ಚೆ೦.
ಭದ್ರತೆ ರೆಗ್ರ್ಯಾ೦ಖಾಲ್ ಹಾ೦ಗಾ ಖ೦ಯ್ಚೇಯ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ದೋಗ್ ಜಣ್ ಆಸೊ೦ಕ್‌ ಜಾಯ್. ಹಾಕಾ ‘ಬಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.  ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಿತೇ೦ಯ್ ಕೀಸ್ ಘಡ್ಲೆ೦ ತರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಮಜತ್ ಕರ‍್ಯೆತ್ ಯಾ ಹೆರಾ೦ಕ್ ಖಬರ್ ಕರ್ನ್ ಮಜತ್ ಹಾಡವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್. ಮಜತ್ ಕರು೦ಕ್ ವೆತಲ್ಯಾನಿ೦ಯ್ ಪಯ್ಲಿ ಆಪಾಪ್ಲಿ ಭದ್ರತಿ ಸಾ೦ಬಾಳ್ಚೆ೦ ಬೋವ್ ಗರ‍್ಜೆಚೆ೦. ನಾ ತರ್ ಎಕಾಕ್ ದೋನ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಸಾಧ್ ಆಸಾ.
ಏಕ್ ದೀಸ್ ಆಮ್ಚೊ ಆನ್ಯೆಕ್ಲೊ ಮೊಹಾ೦ದಿಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾ೦ಟಾ೦ತ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.  ಸರ್ವ್ ಸಾರ‍್ಕೆ೦ ಆಸಾ ತೆ೦ ಖಾತ್ರಿ ಕರು೦ಕ್ ಅಶೆ೦ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್ನ್೦ಚ್ ಆಸ್ತಾ೦ವ್.  ಹ್ಯಾ ಆಮ್ಚಾ ಮೊಹಾ೦ದೀಸಾನ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಬಸೊನ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾ೦ಟಾ೦ತ್ ಪಳೆಲೊ. ಮೊಹಾ೦ದೀಸಾಕ್ ಭದ್ರೆತೆಚಿ ರೂಲ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಆಯ್ಲಿ.
ಹೊ ತ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಲಾಗಿ೦ ಗೆಲೊ ಆನಿ ಉದ್ಗಾರ‍್ಲೊ.
“ಮಾಯ್ ಫ್ರೆ೦ದ್,  ವನ್ ಬೀಪಲ್ ವರ‍್ಕಿ೦ಗ್ ಅಲೋನ್? ಯಾ ಹಬೀಬಿ… ವೇರಿ ಅನ್‌ಸೇಫ್.  ಮಸ್ತ್ ಬಿ ತು ಬೀಪಲ್ ವರ‍್ಕಿ೦ಗ್ ಅಲೋನ್!”
ಕಾಮೆಲಿ ಕಕ್ಕಾಬಿಕ್ಕಿ.

* (ಹಬೀಬಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಡಾರ‍್ಲಿ೦ಗ್)

 ಆದ್ಲೆ ಕೀಸ್ತ್ :

 ♦     ಬಿಗ್ ಬಿ ದೋಟ್ ಬಿಗ್ ಎಸ್ ದೋಟ್ . . .
♦     ಪಿಯುಸಿ ಆನಿ ಪಿಎಚ್‌ಡಿ

 ♦     ಕಾಳ್ಯಾಭಾಂಗಾರಾಚಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !