ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರ್ – ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ

1964 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಧರುನ್ , ಚಡುಣೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ  48 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ,  ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಮಾತ್ ಸೀಮಿತ್ ಉರಾನಾಸ್ತಾನಾ , ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ಬರವ್ನ್  ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಯ್ಸೂರ್ಚ್ಯಾ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಾಕ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಪ್ರತಿಶ್ಟಿತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಮ್ , ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಚಡುಣೆ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ  ಸಾಹಿತೀಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ತಾಕಾ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎದೊ ವ್ಹಡ್ ಬೆಸರ್ಕಾರಿ ಮಾನ್ ಮೆಳ್ಚೊ. ತಾಚೊ ಸಾಹಿತೀಕ್ ವಾವ್ರ್ ಒಳ್ಕೊನ್ 2009 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಾನ್ , ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗವ್ರವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿಲ್ಲಿ.

ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಕವಿತಾ, ಪ್ರಬಂದ್ ಆನಿ ಲೇಕನಾಂ ಅಶೆಂ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ ಹಾಣೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಹರ್ ಪ್ರಕಾರಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿ ದೆಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾ. ತರೀ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ತುಮ್ಕಾಂ  ಮೊಗಾಚೊ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಖಂಯ್ಚೊ ?  ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ತೋ ಮ್ಹಣ್ತಾ : ” ಹಾಂವ್ ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರ್ ” ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾಣಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ಕಥಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಾಂದುನ್ ನವೆಂ ತ್ರಾಣ್ ಭರ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತೋ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ಮ್ಹಜೆಕಡೆ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ಆಸಾ.  ಹಾಂವೆ ಒಳ್ಕೊಂಚೊಂ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ ಶಿಸ್ತೆಚೊ , ಉಣ್ಯಾ ಉಲೊಣ್ಯಾಚೊ. ಆನಿ ಏಕ್ ಬರೊ ಆಯ್ಕೊವ್ಪಿ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ದಿಶ್ಟಾವ್ಯಾಚೊ ಮನಿಸ್.  ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ನ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಉಲೊಣ್ಯಾಂತ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ದುಕಂವ್ಚೊ ಮನಿಸ್ ನಯ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಕಕಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾಚೊ ತೋ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್. ಅಸಾಂಸ್ಥಿಕ್ ರುಪಾರ್ ಎಕ್ವಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೊಂ ಎಕ್ತಾರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕಾಂಚೊ ಎಕ್ವಟ್ ಮ್ಹಣ್ ನೋಂದಾಯಿತ್ ಕರಿಜೆ ಆನಿ ತೆ ಮಾರ್ಪಾತ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯೊ ಸವ್ಲತ್ಯೊ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ಆಪ್ಣಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಕಕಾಂಚೊ ಎಕ್ವಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕರ್ತಾನಾಂಚ್ ತೋ ಸಪ್ಣೆಲ್ಲೊ. ತವಳ್  ಹಠಾಕ್ ಪಡೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಎಕ್ತಾರ್ ಆಸ್ಲೊ ಎಕ್ವಟ್ ಕರ್ನ್ ನೋಂದಾಯಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಾನ್ ಆನಿ  ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ವೆಳಾರ್ ವಾರ್ಶಿಕ್ ವರ್ದ್ಯೊ ಆನಿ ಲೇಕ್ ಪತ್ರಾಂ ಪಾವಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ  ಎಕ್ವಟಾಚಿ ನೊಂದಾವ್ಣಿ ಸ್ಥಗಿತ್ ಜಾಲ್ಲೇ ತವಳ್ , ಕಶಿ ತರೀ ಕರ್ನ್ , ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಉರವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ , ತೀಚ್ ಆದ್ಲಿ ನೊಂದಾವ್ಣಿ ಊರ್ಜಿತ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ದಿಲ್ಲೆಂಯ್ ತಾಣೆಂಚ್.

ಹ್ಯಾಚ್ ಜುಲಾಯ್ 27 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಪ್ಲೊ 65 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಜಲ್ಮಾ ದೀಸ್ ಆಚರ್ಸುಂಚೊ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಾಚೆಂ  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್, ಭಾಸ್ , ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆನಿ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಮೆತೆರ್ಪಣ್ ಆನಿ ಸುಡ್ಸುಡಾಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲ್‌ಫಾಂಕ್ತ್.  ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಭೊಗ್ತಾ ತೆಂ ಮುಲಾಜ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಾಕ್ –  ತಾಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಉಣ್ಯಾ ಪಿರಾಯೆಚ್ಯಾಂಕ್  ತಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್  ತಾಚೆ ತಿತ್ಲಿ ಸಾಹಿತೀಕ್ ದೆಣ್ಗಿ ದೀನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕೀ ದೊದೋನ್ ತಿತೀನ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ಮೆಳೊನ್ ಜಾತಾನಾ ,  ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್‌ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾರ‍್ಶಿಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್  ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾಚಿ.  ಪ್ರಶಸ್ತಿಚ್ಯಾ ನೀಬಾನ್ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಲಾಗಿಂ ಕಿಟಾಳ್ ಉಲಯ್ಲೆಂ –

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತುಮಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಧರ್ತಾನಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪರಿಸರ್ ಆತಾಂ ಆಸಾಗೀ ? ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ ತರ್ ಕಸಲಿ ಜಾಲ್ಯಾ ? ಬರಿ ಯಾ ವಾಯ್ಟ್ ?

√ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಹಾಂವ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಧರ್ತಾನಾ,  ಮಾನೇಸ್ತ್ ಖಡಾಪ್, ಎ.ಟಿ ಲೋಬೊ, ಜೊ.ಸಾ. ಆಲ್ವಾರಿಸ್, ಚಾ. ಫ್ರಾ, ಗಬ್ಬು, ಸಿರಿವಂತ್  ತಸಲೆ ಮಹಾನ್ ಸಾಹಿತಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ತಾಂಚ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ, ಲೇಖನಾಂ, ಕಥಾ, ಕವಿತಾ ಆನಿ ನಾಟಕಾಂ ತಸಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ವ್ಹಡಾ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲೆಂ  ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಸಾಹಿತಿಕ್ ದೆಣೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್   ಪ್ರೇರಣ್ , ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ.

ಆತಾಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹಿ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ತಾಂತ್ರಿಕತಾ ವಾಡ್ಲ್ಯಾ. ತವಳ್    ’ಕಿಟಾಳ್ ’ ತಸಲೆ ಜಾಳಿಜಾಗೆ , ಹೆರ್ ’ ವೆಬ್ ಸೈಟಿ ’  ಬ್ಲೊಗ್ಸ್, ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ.  ಲ್ಹಾನ್-ವ್ಹಡ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ, ಫಿರ್ಗಜೆ ಪತ್ರಾಂ ನಾತ್ ಲ್ಲಿಂ  ಆನಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕಪ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ!

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಏಕ್ ವಿಶಯ್ ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗಾಜಾಯ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ ಎಚ್ಚೆಮ್.  ತೆದ್ನಾಂ ಜಾಂವ್ ಆತಾಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್  ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ , ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ಖರೊ ವಿಮರ್ಸೊ ದಿಂವ್ಚಿ ವಾ ಏಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಿಂವ್ಚಿ ಬರಿ ಸವಯ್ ನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂ ಮಧೆಂಯೀ ವಿಮರ‍್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ಹೆಳ್‌ಲ್ಲೆ  ಬೊಟಾಂನಿ ಮೆಜ್ಚೆ  ತಿತ್ಲೆ ಮಾತ್ರ್ ದಿಸ್ತಾತ್. ಹಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ವಾಡಾಜಾಯ್.  ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಿಮರ್ಶ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್  ಗಿರೇಸ್ತ್  ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ನವ್ಯಾ ತಶೆಂ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಖರೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಪಳೆನಾಯೆ! ಆತಾಂ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಹೊ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್, ತೊ ಕಥಾಕಾರ್ ಆನಿ ಹೊ ಕವಿ ಮ್ಹಣ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ವೊಲಾಯ್ತಾನಾ, ತೊ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಮ್ಹಣ್  ಆಮಿ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ತಾಕಾ  ಮರ್ಯಾದ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಜಾಯ್ !

ದಸರಾ ಕವಿ ಸಮ್ಮೇಳನಾಂತ್ , ಕನ್ನಡಾಚೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಸಾಹಿತಿ, ಡೊ. ಹಾ.ಮಾ. ನಾಯಕ್, ಡೊ. ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಆನಿ ಖ್ಯಾತ್ ಕವಿ ಕೆ.ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ (ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ) ಹಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ (1985)

ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಖಂಯ್ಚೊ ? ತುಮ್ಕಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಉಡಾಸಾಂತ್ ದವರಿಜೆ ? ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ? ಕವಿ ಮ್ಹಣ್ ವಾ ಏಕ್ ಸಂಘಟಕ್ ಮ್ಹಣ್ ?

√ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್,  ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ!  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರ್ ವಾ ಕವಿ.  ಸಂಘಟಕ್ ನಹಿಂ, ಹಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್,  ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆ ತಾಂಕಿ ಭಿತರ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ ಆನಿ ಅಸಲೊ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್, ಸಂಘಟನಾಂಕ್ ಮ್ಹಜೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾ ಖಾತಿರ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತೆಲೆ ಆನಿ ದಾನ್ ದಿತೆಲೆ ದರಬಸ್ತ್ ಜಣ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಆಸಾತ್. ಪೂಣ್ ಆಪ್ಲೆ ಮಾಂಯ್ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆ ಖಾತಿರ್ ಖರೊ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತೆಲೆ ಮನಿಸ್ ಭೋವ್ ಉಣೆ ಆಸಾತ್. ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ ಆಮ್ಚಿ ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉರ್ತಾ.ಅಶೆಂ ವಿಚಾರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಬೆಜಾರ್ ಕರಿನಕಾತ್ , ತುಮ್ಕಾಂ ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೆದಾಳಾಗೀ ಮೆಳಜೆ ಆಸ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾಗೀ ?√ ನಾ ಎಚ್ಚೆಮ್.  ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಾಮ್ ಬಾಹ್ರೆನ್‘ ಹೆಂ ಸಂಘಟನ್, ಪ್ರಶಸ್ತೆ ಖಾತಿರ್ ಯೋಗ್ಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಹರ್ ವರ್ಸಾ ಫಾವೊತಿ ಸಮಿತಿ ರಚುನ್, ಚಿಂತುನ್ ಆನಿ ವರವ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಫಾವೊತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್  ‘ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ  ವಿಂಚ್ಣುಕೆ ಥಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವರ್ತೊ ಅಭಿಮಾನ್ ಆನಿ ಗವ್ರವ್ ಆಸಾ!

ಡೊ. ವಿ.ಎಸ್. ಆಚಾರ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್, ಕರ್ನಾಟಕಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಗೌರವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಆನಿ ಸನ್ಮಾನ್ (2010)

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ತರ್ನ್ಯಾಂನಿ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಯೆತ್ ?

√ ಪತ್ರಾಂನಿ, ಸಂಘಟನಾಂನಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಂನಿ, ನವ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂ  ಖಾತಿರ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಶಿಬಿರಾಂ, ಕಾರ್ಯಾಗಾರಾಂ  ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುನ್, ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಬೆ ಕರುನ್, ತಾಂಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ತಿದ್ವುನ್,  ಪತ್ರಾಂ-ಪುಸ್ತಕಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ತಿಂ ಬರ್ಪಾಂ  ಪ್ರಗಟುನ್, ತಾಂಚಿ ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಪ್ರೊತ್ಸಾವ್ ದಿಜಾಯ್. ಸೆವಕ್ ಪತ್ರಾ ಸಂಗಿಂ ಮೆಳೊನ್,  ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ಅಸಲಿಂ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಪ್ರಯತ್ನಾಂ ಕರ್ತೊಲೊಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕಾಂಚೊ ಏಕ್ವಟ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂನಿ ಆನಿ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ,  ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಾಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಫಾವೊ!

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಕಕಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲೊ ದೆಕುನ್ ವಿಚಾರ್ತಾಂ ,  ತುಮಿ ಎಕ್ವಟಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂ ಮಧೆಂ ಭಾವ್ ಬಾಂದವ್ಪಣಾಚೊ ಎಕ್ವಟ್ ಘಡ್ಚೊ ತುಮ್ಚೊ ಶೆವೊಟ್ ಆಸ್ಲೊ. ಹೊ ಶೆವೊಟ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ತಾಗೀ ?

√ ಲೇಕಕಾಂ ಮಧೆಂ ಭಾವ್-ಭಾಂದವ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾ ಪ್ರಾಸ್, ರಾಜ್ಯ್, ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಂಘಟನಾ ಲಾಗಿಂ ಆಮ್ಚಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ, ಆಮ್ಚಿಂ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಯೋಜನಾಂ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ಚೆ ಪಾಸತ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚೊ ತಾಳೊ ಹೆರಾಂಕ್ ಆಯ್ಕೊಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ನೊಂದಾಯಿತ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಶೆವೊಟ್ !

ಹೊ ಶೆವೊಟ್, ಯೆದೊಳ್, ಪರ್ಯಾಂತ್ ಎಕ್ವಟಾನ್ ಪರಿಣಾಮ್‌ಕಾರಿ ರಿತಿನ್ ಗಳ್ಸಿಲ್ಲೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ತಾ. ತರಿಪುಣ್, ಆತಾಂಚೆ  ಎಕ್ವಟಾಚೆ ಸಮಿತಿನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾನೂನಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಸ್ಥಗಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಎಕ್ವಟಾಚೆಂ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಶನ್ ಊರ್ಜಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಕೆಲ್ಲೆ ವಾಂವ್ಟಿ ಖಾತಿರ್, ಆತಾಂಚೆ ಸಮಿತಿಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಫಾವೊ !

ತುಮಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬರಯ್ತಾತ್ ?

√ ದೆವಾಚೆ ದಯೆನ್, ಮ್ಹಜೆ ಮತಿಂತ್ ‘ಕಥಾ’ ಚೆಂ ಭಿಂ ಕಿರ್ಲತಾ ಆನಿ ತೆಂ ವಾಡೊನ್, ಫಾಂಟೆ ಪ್ರುಟೊನ್, ಧಡ್ಬಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ, ಹಾಂವ್  ಕಾಣಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಬಸ್ಲೊಂ ತರ್, ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಏಕ್ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣೆ ಬರವ್ನ್ ಸೊಡ್ತಾಂ. ಹೆಚ್ ಪರಿಂ ಕವಿತಾ. ಜಾಂವ್ ಕಾಣಿ, ಜಾಂವ್ ಕವಿತಾ  ಬರವ್ನ್ ಪೂರ್ಣ್ ಕರ್ತಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಮಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಆನಿ ಸುಶೆಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಸಾನಾ. ಪೂರ್ಣ್ ಬರವ್ನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸುಶೆಗ್ ಮೆಳ್ಟಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸುಶೆಗಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಬರಯ್ತಾಂ !

ನಿವೃತ್ತೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಖಾತಿರ್ ಕಾಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ಯೆವ್ಜಣ್ಯೊ ಆಸಾತ್ ?

√ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ! ಮ್ಹಜೊ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮ್, ರಾತ್-ದೀಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಉತ್ಪಾದನ್ ಕರ್ತಾಂ. ಹೆ ಮ್ಹಜೆ ಜವಾಬ್ದಾರೆ ಥಾವ್ನ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್  ಹಾಂವ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರುನ್ ಆಸಾಂ. ಹಾಂತುಂ ಯಶಸ್ವಿ ಮೆಳ್ಳಿ ತರ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ-ಕನ್ನಡ ಕಾಣ್ಯೊ, ಕವಿತಾ, ಆನಿ ಹೆರ್ ನವ್ಯಾ ಬರಂವ್ಟ್ಯಾಂಚಿ ಅಶೆಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ, ಹಾಂವ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್  ಹಾಡ್ತೊಲೊಂ !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !