ನವಿಂ ಪದಾಂ ಮಾತ್ಯಾರ್ ವಾವೊಂವ್ಕ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ ಕೊಣೆಂ ?

ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಮಿಗ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಹಾಚೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರಾಚೆಂ ಸಂಪಾದಕಿಯ್ ” ಸೊಭಾಣಾಂ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್ ” ವಾಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ ಆಶಿಂ ಬೊರಯಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭಗ್ಲೆಂ. ಆಮಿಗ್ ವಿಲ್ಸನಾನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೆಂ ಆಚರಣ್ ಭೋವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ದವರುನ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರುನ್ ದಿಲಾ. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ? ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಭಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಕ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೆಂ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಸ್ ಕರುನ್ ಸೊಡ್ತಾತ್.

ತಾಚ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ಸನಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಝರಯ್ಲೆಂಚ್ ಝರೊಂವ್ಚೆ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಕ್, ಪದಾಂಚೊ ಆರ್ಥ್ , ಸಂದರ್ಭ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಡಿ. ಜೆ. ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಮೆಳೊನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಕ್ ಎಕ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕೇಂದ್ರ್ ಕರುನ್ ಸೊಡ್ಲಾಂ. ಪಯ್ಶ್ಯಾಂ ಲಾಗೊನ್ ಹಾಣಿಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಆಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಕುನ್ ಸೊಡ್ಲಾಂ. ದುರ್ಭಾಗ್ಪಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಶಿಕ್ಪಿ, ಸಮಾಜೆಂತ್ ಮಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಯ್‍ನಿರ್ವಾಹಕ್ ಚಾರ್ ಪಯ್ಶಾಂ ಲಾಗೊನ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ದೆವೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೊ ಇಲ್ಲೊಸೊ ಆರ್ಥ್ ಕಳಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತುಂಕೀ ವಚಾನಾಂತ್. ಆಸೊಂದಿ ತೆಂ…..ತಾಣಿಂ ದೋನ್ ಕಾಸ್ ಕರ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಜೊ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಬಾರಾ ಮಹಿನೆಯಿ ಆಸಾನಾ. ಪುಣ್ ಹೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಆಂಗ್ ವಸ್ತುರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಆಂಗಾಕ್ ರಂಗ್ ಸಾರೊವ್ನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಕ್ಪಣ್ ಕಾಡ್ಚೊ ಕಾಳ್ ಯೇನಾ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಶೆತಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಳಿತ್ ನಾ ತರೀ ಥೀಮ್ ಬೇಸ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಕರುಂಕ್ ನವ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಆಲೋಚನೆಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆಂಪಣ್ ನಾ.

ಮುಕಾರುನ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ “ಆಮಿ ದೊಗಿ ಸೆಜಾರಾ” ಮಾತ್ರ್ ಆಜೂನ್ ತಶೆಂಚ್ ಉರ್ಲಾಂ ಆನಿ ವಿಚಾರ್ತಾ “ಹೆಂ ಎಕ್‍ಚ್ ಪದ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾಚೊಂಕ್ ? ಆನಿ ಹೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಉಡ್ತೆಂ ಭೊಗ್ತಾ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕಾನ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ವ್ಹಾವೊವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಪದ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್”. ಹೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್‍ಗಿ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಮಾನುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮನ್ ಆಯ್ಕಾನಾ. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಎಕ್‍ಚ್ ಪದ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಂಯ್ ಆನಿ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ನಂಯ್. ಪೂಣ್ ಹೆಂ ಪದ್ ಲೋಕಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವೊಂವ್ಕ್ ಹ್ಯಾ ಪದಾಚೊ ಘಡ್ಣಾರ್ ಆನಿ ಪೊಸ್ಣಾರ್ ಶ್ರೀ ಹೆನ್ರಿ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಜಾಂವ್ದಿ , ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಚೆಂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ್ ಶ್ರೀ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಹಾಣೆಂ ಜಾಂವ್ದಿ ಆಪಾಪ್ಲಿಂ ಪದಾಂ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂನಿ ರೊಂಬಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರುಂಕ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಕೊಣಿ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಸಲೊ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ತಿಂ ಪದಾಂ, ತಾಂತ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸಾದಿಂ ತರೀ ಲೋಕಾಕ್ ನಾಚೊಂಕ್ ಆಜೂನ್ ಕದೆಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಟಾಶೆಂ ಕರ್ತಾತ್, ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪರ್ತೆಕ್ ಖೆಳಾಶೆಂ ಕರ್ತಾತ್.

ಪೂಣ್ ಅಸಲೊ ಏಕ್ ವಾವ್ರ್ ಹೆರ್ ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಆನಿ ವಿಶೇಷ್ ಕರುನ್ ಆರ್ವಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಗಿತ್ಗಾರಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಧ್ಯಾನ್ ಸಯ್ತ್ ದಿಂವ್ಕ್ ನಾ. ಕಾರಣ್ ಸಾದೆಂ. ಆರ್ವಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಯೆಂವ್ಚೊ ಕೊವ್ಳ್ಯೊ ಯ್ಯಾ ಪದಾಂ ಹಾಂಕಾಂ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಸ್ಥಿತ್ವ್ ನಾ. ಕೊವ್ಳ್ಯೊ ಕಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಕೊಣಾಚಿಂಗಿ ಪದಾಂ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತಾ, ಕೊಣಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ಗಾರಾಕ್ ನೆಮ್ತಾ , ಪಯ್ಶೆ ದೀವ್ನ್ ಚ್ಯಾರ್ ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಡ್ತಾ [ ನವೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ತ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ], ಕೊಣಾಲಾಗಿಂ ಉಲೊವ್ನ್ ತಾಳೆ ಬಸಯ್ತಾ ಆನಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಫೊರಾರ್ ಆಪ್ಲೊ ಫೊಟೊ ಕಾಡ್ನ್ ಕೊವ್ಳಿ ಕಾಡ್ತಾ. ಚಾರ್ ಪೊದೊರ್ನಿಂಕ್ ಧರುನ್ , ಗಡ್ದ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕರುನ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರ್ತಾ. ಚಡ್ತಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆತಾಂಚ್ಯೊ ಕೊವ್ಳ್ಯೊ ಎಕಾ ಹಪ್ತ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಕೊವ್ಳಿ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲೆಂಪಣ್ ನಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಇತ್ಲ್ಯೊ ಕೊವ್ಳ್ಯೊ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯೊ, ತಾಂತ್ಲಿಂ ಪದಾಂ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಸೊಡ್ಯಾಂ….ಕೊವ್ಳಿ ಕಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂನಿ ಪುಣೀ ವಾಜಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದೊಸ್ತಾ ? ಸೊಡ್ಯಾಂ ತೆಂ…ವಿಲ್ಸನಾಚೆಂ “ಎಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಕ್ ನಾ ” ಪಿಂತುರಾಂತ್ಲೆಂ ಟೈಟಲ್ ಪದ್ ಬೈಲಾ ನಂಯ್ ತರೀ ದೋನ್ ಪೆಗ್ಗ್ ಪಿಟ್ಕ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಾಚೊಂಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪದ್. ಆಜ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ತೆಂ ವಾಜಯ್ಲಾಂ ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಎಕ್ ಕೊವ್ಳಿ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಭೆಟ್ಲೊಂ. ಉಲಯ್ತಾ ಉಲಯ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಕೊವ್ಲೆಂತ್ಲೆಂ ಪದ್ , ಆನಿ ಆಮ್ಕ್ಯಾ ಕವಿಚೆಂ ಪದ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹಿ ಆತಾಂಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ.

ಹೊ ದುಂಪವ್ಣೆಚೊ ಕಾಳ್ .ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೊವ್ಳೆಕ್ ವಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೊನ್ಸರ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ದುಂಪವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿಂ ಖಂಚಾಯ್ ಲೆವೆಲಾಕ್ ದೆಂವೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂವ್. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆ ಕೇಸ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಂತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಲುಟುನ್ ಲುಟುನ್ ಧೊವೆ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಆಮ್ಚೊ ಪಾಯ್ದೊ ಆಸಾ ತರ್ ತಾಚೆ ಕೇಸ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಸೇವಾ ಕರುನ್ ಕರುನ್ , ಕೊಂಕ್ಣೆ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತುನ್ ಚಿಂತುನ್ ಧೊವೆ ಜಾಲೆ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಹೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಣಿಂ ಕಾಂಯ್ ಸ್ಪೊನ್ಸರ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ವಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ವೆದಿ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್. ಆಸಲ್ಯಾ ಎಕ್ ಸಂಧಿಗ್ದ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊವ್ಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಘಡ್ಣಾರಾಂನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಘಾಲುನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ ನವ್ಯಾ ಪದಾಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಚೊ ತರಿ ಕಸೊ ? ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಲನ್ ಕರ್ಚೆಂ ತರ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ , ಜೆರೊಮ್ , ಲೊರೆನ್ಸ್ , ಹೆನ್ರಿ , ಮೆಲ್ವಿನ್ , ವಿಲ್ಸನ್ ಒಲಿವೆರಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಖಂಚಾಯ್ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ಲಿಂ ಪದಾಂ ಬಹುತೇಕ್ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಒಳ್ಕೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂ ತರೀ ಹೊಚ್ ಭರ್ವಾಸೊ ಆರ್ವಿಲ್ಯಾ ಕೊವ್ಳ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೊವ್ಳ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ. ಪೂಣ್ ಪರ್ತುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಹ್ಯಾ ಕೊವ್ಳೆಚ್ಯಾ ಘಡ್ಣಾರಾಂನಿ ತಾಂತ್ಲಿಂ ಪದಾಂ ಲೋಕಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವೊಂವ್ಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ.

ಕೆದಾಳಾ ಆಮ್ಚೆ ಕೊವ್ಳೆ ಘಡ್ಣಾರ್ / ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ತಾಣಿಂ ಕೊವ್ಳ್ಯೊ ಕಾಡ್ಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಕರುಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಭಾವನಾಂ ಆಪ್ಣಾಯ್ನಾಂತ್ ತೆದಾಳಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ “ಆಮಿ ದೊಗಿ ಸೆಜಾರಾ ” “ಯೆ ಯೆ ಕಾತ್ರಿನಾ ” “ಜುವಾನ್ನಾ”, “ಜುಲಿಯಾನಾ” ಹಾಂಚೊಚ್ ಉಗ್ಡಾಸ್. ತಶೆಂ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮ್ಹಜೀಯ್ ಆಶಾ.

► ನಾನು ಮರೋಲ್ , ತೊಟ್ಟಾಮ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !